Thông tư 10/2019/TT-BTNMT

Thông tư số 10/2019/TT-BTNMT

Thông tư 10/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên.

Tóm tắt nội dung Thông tư 10/2019/TT-BTNMT

10 ĐVHC cấp huyện phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên

Ngày 08/7/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông tư 10/2019/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên.
Theo đó, 10 đơn vị hành chính cấp huyện phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên đó là: Thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, huyện Ân Thi, huyện Khoái Châu, huyện Kim Động, huyện Phù Cừ, huyện Tiên Lữ, huyện Văn Giang, huyện Văn Lâm, huyện Yên Mỹ.

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 Hệ VN-2000 khu vực tỉnh Hưng Yên.

Danh mục này được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt của các đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố, thị xã và các huyện trong đó có các cột: Địa danh, Nhóm đối tượng, Tên ĐVHC cấp xã, Tên ĐVHC cấp huyện, Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng, Phiên hiệu mảng bản đồ địa hình.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/8/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC ĐỊA DANH
DÂN CƯ,
SƠN VĂN, THUỶ VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI
PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT
ngày
tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Phn I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thu văn, kinh tế - hội phục vụ
công c thành lập bản đồ tỉnh ng Yên được chuẩn hóa từ địa danh thống
trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 Hệ VN-2000 khu vực tỉnh Hưng Yên.
2. Danh mục địa danh, dân cư, sơn văn, thu văn, kinh tế - hội phục vụ
công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái
tiếng Việt của các đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành ph, th các
huyện, trong đó:
a) Cột “Địa danh” là các địa danh đã được chuẩn hóa. Tên gọi khác của địa
danh hoặc ghi chú để phân biệt các địa danh cùng tên trong một đơn vị hành
chính cấp xã được thể hiện trong ngoặc đơn.
b) Cột “Nhóm đối tượng” hiệu các nhóm địa danh, trong đó: DC
nhóm địa danh dân cư; SV là nhóm địa danh sơn văn; TV là nhóm địa danh thu
văn; KX là nhóm địa danh kinh tế - xã hội.
c) Cột “Tên ĐVHC cấp xã” là tên đơn vị hành chính cấp xã, trong đó: P. là
chữ viết tắt của “phường”; TT. là chữ viết tắt của “thị trấn”.
d) Cột “Tên ĐVHC cấp huyện” tên đơn vị hành chính cấp huyện, trong
đó: TP. là chữ viết tắt của “thành ph”; TX. là chữ viết tắt của “thị xã”.
đ) Cột Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng” là toạ độ vị trí tương đối của
đối t
ượng địa lý tương ứng với địa danh trong cột “Địa danh”, nếu đối tượng địa
được thể hiện trên bản đồ bằng hiệu dạng điểm, dạng vùng thì giá trị to
độ
tương ứng theo cột To độ trung tâm”, nếu đối tượng địa được thể hiện
trên bản đồ bằng ký hiệu dạng đường thì giá trị toạ độ tương ứng theo 2 cột “To
độ
điểm đầu” và “Toạ độ điểm cuối”.
e) Cột “Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình” hiệu mảnh bản đồ địa hình
quốc gia tỷ lệ 1:25.000 chứa địa danh chuẩn hóa ở cột “Địa danh”.
2
Phần II
DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THUỶ VĂN,
KINH T- XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ
TỈNH HƯNG YÊN
Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thu văn, kinh tế - hội phục vụ
công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên gồm địa danh của các đơn vị hành
chính cấp huyện được thống kê trong bảng sau:
STT Đơn vị hành chính cấp huyện Trang
1 Thành phố Hưng Yên 3
2 Thị xã Mỹ Hào 10
3 Huyện Ân Thi 16
4 Huyện Khoái Châu 25
5 Huyện Kim Động 33
6 Huyện Phù Cừ 40
7 Huyện Tiên Lữ 45
8 Huyện Văn Giang 51
9 Huyện Văn Lâm 56
10 Huyện Yên Mỹ 62
Đánh giá bài viết
1 64
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo