Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Sinh học THPT

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Sinh học THPT là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THPT.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THPT môn Sinh học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH ETEP
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN
(Bồi dưỡng trực tiếp)
MÔ ĐUN 2
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC
PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ TNG
MÔN SINH HỌC
Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2020
2
B(>
GIAO
D
T)
C VA
DAO
T~O
TRUONG
DAI HOC
SU
PRAM
THANH
PH6
H6
cHi MINH
CHUdNG
TRiNH ETEP
TAl
LI~U
HUONG
DAN
BOI
nlfO'NG
GIAo
VIEN PHO THONG
coT
cAN
(B6i du5ng tn,rc tiSp)
"
MO
DUN 2
SU
DT)NG
PHUONG
PHAP
D~
Y
HQC
VA
GIAO
DT)C
PHAT
TRIEN
PIIAM
CHAT,
NANG
Ll)'C
HQC
SINH
TRUNG
HQC
PHO
THONG
MONSINHHQC
Da
i dien B
an
bien soan
. . .
Chu bien
TS.
Ph~m
Dinh
Van
Thanh
phB
HB
Chi
Minh
-
nam
2020
Đánh giá bài viết
2 7.305
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo