Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THCS Nội dung 1

Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 là nội dung 1 trong chương trình tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung học cơ sở. Sau đây là Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THCS Nội dung 1 để các thầy cô tiện tham khảo.

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung học cơ sở

Tóm tắt nội dung 1:

Khái quát những điểm cốt lõi về bối cảnh, quan điểm xây dựng CTGDPT 2018; Tóm tắt mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, giáo dục học sinh, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của CTGDPT 2018; Xác định những điểm mới của chương trình giáo dục trung học cơ sở và những điểm cần lưu ý khi tổ chức thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục theo chương trình giáo dục trung học cơ sở.

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung 1, học viên có thể:

- Trình bày tóm tắt được những điểm chính về mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, giáo dục, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của CTGDPT 2018.

- Xác định được những điểm mới của CTGD trung học cơ sở 2018 so với CTGD trung học cơ sở hiện hành (sau đây gọi là CTGD THCS 2006).

- Phân tích được những điểm cốt lõi cần lưu ý trong tổ chức thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục theo CTGD trung học cơ sở.

Mời các bạn tham khảo các bài khác trong mục Tài liệu.

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ETEP
HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ QUẢN SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Lưu hành nội bộ)
NỘI DUNG 1:
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
NỘI, 2020
2
NỘI DUNG 1
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
1.1. Khái quát về chương trình GDPT 2018................................................................ 7
1.1.1. Bối cảnh, quan điểm xây dựng chương trình.....................................................7
1.1.2. Những điểm chính của chương trình giáo dục ph thông 2018...................... 10
1.1.3. Điều kiện triển khai thực hiện chương trình....................................................12
1.2. Những điểm cần chú ý trong triển khai thực hiện chương trình giáo dục
trung học sở……………………………………………………………………….15
1.2.1. Mục tiêu của chương trình giáo dục trung học sở...................................... 15
1.2.2. Nội dung chương trình kế hoạch giáo dục cấp trung học sở................. 18
1.2.3. Xây dựng thực hiện nội dung giáo dục của địa phương/nhà trường.......... 20
1.2.4. Tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm, ớng nghiệp................................20
1.2.5. Thực hiện giáo dục theo định ớng STEM....................................................20
1.2.6. Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục của học sinh cấp trung học sở.......... 21
1.2.7. Chuẩn b các điều kiện thực kiện kế hoạch dạy học, giáo dục........................21
3
HIỆU VIẾT TẮT
Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ
GV Giáo viên
CBQL Cán bộ quản
BD Bồi dưỡng
HS Học sinh
CTGD Chương trình giáo dục
CTGDPT Chương trình giáo dục phổ thông
TH Tiểu học
THCS Trung học sở
THPT Trung học phổ thông
ĐHSP Đại học phạm
ĐHGD Đại học Giáo dục
HVQLGD Học viện Quản giáo dục
GDPT Giáo dục phổ thông
GDĐT Giáo dục Đào tạo
HĐGD Hoạt động giáo dục
HĐTN Hoạt động trải nghiệm
PPDH Phương pháp dạy học
KTĐG Kiểm tra đánh giá
NCBH Nghiên cứu bài học
CSVC s vật chất
TBDH Thiết bị dạy học
Đánh giá bài viết
1 21
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo