Quyết định 824/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 2016

Quyết định 824/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 2016

Quyết định 824/QĐ-BTC năm 2016 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 14/4/2016. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thông tư 56/2016/TT-BTC Sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Quyết định 102/QĐ-UBDT về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước

Thông tư 206/2015/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2016

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 824/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2652/QĐ-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho Tổng cục Hải quan theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 được giao, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ CỤC TRƯỞNG
  • Như Điều 3;
  • Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
  • Vụ NSNN, HCSN;
  • Kho bạc Nhà nước;
  • Lưu: VT, Cục KHTC.
Ngô Đạt Dũng


ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Đơn vị: Tổng cục Hải quan

Mã số đơn vị QHNSNN: 1059110

(Kèm theo Quyết định số 824/QĐ-BTC ngày 14/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT

Nội dung

Tng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

DTOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 463)

0

0

0

1

Kinh phí giao tự chủ

0

0

0

2

Kinh phí không giao tự chủ

0

0

0

2.1

Chi ứng dụng công nghệ thông tin

1.168.000

1.168.000

0

2.2

Chi khác

-1.168.000

-1.168.000

0

Ghi chú:

Nội dung 2.1: Thực hiện kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 671/QĐ-BTC ngày 06/4/2016.

Đánh giá bài viết
1 244
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo