Quyết định 35/2019/QĐ-TTg về quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg

Quyết định 35/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Ngày 19/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2019/QĐ-TTg về quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu. Theo đó, hàng hóa là phế liệu nhập khẩu tồn đọng tại cảng biển quá 90 ngày và cơ quan hải quan đã thực hiện thông báo quá 60 ngày nhưng không có người đến nhận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

------------------

Số: 35/2019/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Quy chế phối hợp liên ngành quản lý
hoạt động nhập khẩu phế liệu

---------------

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, KTTH (2b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

............................................................

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xuất nhập khẩu được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
Số: 35/2019/QĐ-TTg
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Quy chế phối hợp liên ngành quản
hoạt động nhập khẩu phế liệu
---------------
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính
phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm
tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01
năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ
tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi
hành Luật Bảo vệ môi trường;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp liên ngành
quản hoạt động nhập khẩu phế liệu.
Điều 1. Ban nh kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành quản
hoạt động nhập khẩu phế liệu.
Điều 2. Quyết định y hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Th trưởng quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Ban t Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
THỦ TƯỚNG
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Văn phòng Trung ương các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân n tối cao;
- Viện kiểm t nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTg, TGĐ Cổng TTĐT
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công o;
- Lưu: VT, KTTH (2b).
Nguyễn Xuân Phúc
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
QUY CHẾ
Phối hợp liên ngành quản hoạt động nhập khẩu phế liệu
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 m 2019
của Thủ tướng Chính phủ)
-------------------
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định về nguyên tắc, mục đích, nội dung, phương thức
trách nhiệm trong việc phối hợp giữa các Bộ: Tài chính, Tài nguyên Môi trường,
Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học
Công nghệ (sau đây gọi tắt các bộ) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương (sau đây gọi tắt Ủy ban nhân dân) trong công tác quản nhà
nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam.
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Bảo đảm phối hợp chặt chẽ hiệu quả; phân công cụ thể trách nhiệm phối
hợp của các bộ Ủy ban nhân dân trong công tác quản hoạt động nhập khẩu phế
liệu.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. Hoạt động phối hợp phải dựa trên sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn
của các bộ, Ủy ban nhân dân; tuân thủ các quy định tại Quy chế này theo quy định
của pháp luật; bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc, giải quyết kịp thời
những vấn đề phát sinh; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản hoạt động nhập
khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam.
3. Khi phát sinh các vấn đề cần xử thuộc thẩm quyền của quan nào thì
quan đó chủ t các đơn vị khác phối hợp; khi phát sinh vụ việc thuộc thẩm quyền
của nhiều quan quản t quan nào thụ đầu tiên sẽ ch trì xử lý.
Điều 3. Nội dung phối hợp
1. Phối hợp quán triệt, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về những quy định
của pháp luật, chủ trương, chính sách mới liên quan trực tiếp đến công tác quản
hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thuộc lĩnh vực của đơn vị
mình quản lý.
2. Phối hợp trong công tác quản nhà nước theo nh vực chuyên môn nhằm
nâng cao hiệu quả quản đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu.
2. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động nhập khẩu phế
liệu khi cần thiết.
3. Phối hợp, trao đổi về những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ
chức, nhân vi phạm pháp luật, phục vụ công tác xác minh, điều tra xử vi
phạm đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu (trừ các thông tin, tài liệu không được
phép cung cấp theo quy định của Nhà nước, bộ, ngành chủ quản).
4. Phối hợp trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện xử các
hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu phế liệu.
Điều 4. Phương thức chế phối hợp
1. Tùy từng nội dung phối hợp, việc phối hợp thể được thực hiện thông qua
các phương thức c thể sau:
a) Gửi công văn, t điện tử.
b) Tổ chức họp trao đổi, lấy ý kiến.
c) Trao đổi qua điện thoại, fax.
d) Cập nhật, chia sẻ các thông tin liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế
liệu lên Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cổng thông tin điện tử của các
Bộ.
đ) Thành lập tổ công tác để xử các vấn đề tính liên ngành cấp bách.
2. Việc lựa chọn phương thức phối hợp do các quan, bộ ngành cùng cấp
thống nhất, quyết định phù hợp với điều kiện cụ thể tại từng địa bàn, cấp đơn vị.
Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Trao đổi, chia sẻ cập nhật thông tin liên quan đến các hoạt
động nhập khẩu phế liệu vào lãnh thổ Việt Nam
1. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên Môi trường:
Đánh giá bài viết
1 30
Bài liên quan