Quyết định 1066/QĐ-BNV thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 115/2020 do BNV quản lý

Thủ tục hành chính về quản lý tuyển dụng viên chức của Bộ nội vụ

Quyết định 1066/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ.

Ngày 10/12/2020, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định 1066/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ.
Theo đó, miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Thứ nhất, có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Thứ hai, có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Thứ ba, có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Ngoài ra, một số đối tượng được cộng điểm trong tuyển dụng viên chức đó là: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỘ NỘI VỤ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-BNV
Hà Nội, ngày
tháng
1
2
năm 2
020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-
CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý
viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của B Nội vụ
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Nghị đnh s 34/2017/-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của
Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Nội vụ;
n cứ Ngh định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày
14 tháng 5 năm 2013 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định ln quan
đến kiểm soát thủ tục hành chính;
n c Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính ph quy định v tuyn dng, s dng và qun lý viên chc;
n cThông số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vkiểm soát
th tục hành chính;
Xét đề ngh của V trưởng V Công chức - Viên chức Chánh Văn
phòng Bộ Nội vụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban nh m theo Quyết định y các th tục nh chính được
quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính ph quy đnh v tuyn dng, s dng và qun lý viên chc thuc phm vi
chức năng quản lý nhà nưc ca B Ni v (chi tiết ti ph lcm theo).
Điều 2. Quyết định này thay thế c thủ tục hành cnh về lĩnh vực viên
chức ban nh kèm Quyết định s546/QĐ-BNV ngày 12 tháng 7 m 2019 của
Bộ trưởng BNội vụ về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức,
viên chức thuộc phạm vi chức năng quản nhàớc của Bộ Nội vụ.
1066
10
2
Điều 3. Quyết định này có hiệu lc thi hành kể từ ngày bannh.
Chánh Văn phòng B, Vụ trưởng Vụ Công chức - Vn chức, Vụ trưng
Vụ Pháp chế, Thủ trưởng c đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, các quan
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
-
Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Cnh phủ;
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải website);
- Lưu: VT, Vụ CCVC, VP (P. VTLT&KSTTHC).
BỘ TRƯỞNG
nh Tân
B
N
I V
C
NG HÒA XÃ H
I CH
NGHĨA VI
T NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
Ph lc
TH TC HÀNH CHÍNH QUY ĐỊNH TI NGH ĐỊNH S 115/2020/NĐ-CP NGÀY 25/9/2020 CA CHÍNH PH
V TUYN DNG, S DNG VÀ QUN LÝ VIÊN CHC THUC PHM VI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CA B NI V
(Ban hành kèm theo Quyết định s /QĐ-BNV ngày tháng 12 năm 2020 ca B trưởng B Ni v)
_____________________________________
PHN I. DANH MC TH TC HÀNH CHÍNH
TT
S h
TTHC
Tên th tc
hành chính
Tên th tc hành
cnh thay thế
Tên
văn b
n
quy phm pháp lut quy
định ni dung sửa đổi, b
sung
Lĩnh
vc
Cơ quan thực hin
1.
1.005388 Th
t
c thi tuy
n
viên chc
Th
t
c thi tuy
n
viên chc
Ngh
đ
nh s
115/2020/NĐ
-
CP ngày 25/9/2020 v tuyn
dng s dng và qun lý viên
chc.
Viên
chc
-
Đ
i v
i đ
ơn v
s
nghi
p
công lập được giao quyn t
chủ, người đứng đầu đơn vị s
nghip công lp thc hin vic
tuyn dng viên chc
- Đối với đơn vị s nghip
công lập chưa đưc giao quyn
t chủ, quan thm quyn
quản đơn v s nghip ng
lp thc hin vic tuyn dng
viên ch
c ho
c phân c
p cho
1066
10
Đánh giá bài viết
1 32
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo