Mẫu văn bản đề xuất đề án thực hiện chương trình

Mẫu văn bản đề xuất đề án thực hiện chương trình là gì? Mẫu văn bản đề xuất gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề xuất đề án thực hiện chương trình là gì?

Mẫu văn bản đề xuất đề án thực hiện chương trình là mẫu văn bản được lập ra để đề xuất về đề án thực hiện chương trình. Mẫu nêu rõ nội dung đề xuất...

2. Mẫu văn bản đề xuất đề án thực hiện chương trình

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……

V/v đề xuất Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm.....

….………, ngàythángnăm

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại).

(Tên đơn vị chủ trì) đề xuất …………….đề án xúc tiến thương mại quốc gia năm ……..với tổng kinh phí đề nghị nhà nước hỗ trợ là ………….triệu đồng.

(Tên đơn vị chủ trì) gửi kèm đây các tài liệu1 sau:

1. Danh mục đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

2. Đề án chi tiết.

3. Bản sao (không cần chứng thực) quyết định thành lập hoặc Điều lệ (hoặc văn bản có giá trị tương đương), báo cáo tình hình hoạt động xúc tiến thương mại của đơn vị chủ trì trong năm gần nhất.

(Tên đơn vị chủ trì) cử các nhân sự sau chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm …………….:

Chủ nhiệm chương trình: Ông/Bà ………………………………….- (Chức vụ)

Điện thoại cố định: ……………………………Di động:................................................

Fax: ………………………………………….Email: .....................................................

Điều phối viên chương trình: Ông/Bà ……………………………..- (Chức vụ)

Điện thoại cố định: ……………………………….Di động: ..........................................

Fax: ……………………………………….Email: ..........................................................

Kính đề nghị Bộ Công Thương tiếp nhận, thực hiện các thủ tục liên quan, xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,……..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

___________________________

1 Đơn vị chủ trì thực hiện gửi hồ sơ bản cứng, đồng thời gửi bản mềm đến địa chỉ: xttmqg@vietrade.gov.vn

Mẫu văn bản đề xuất đề án thực hiện chương trình

Mẫu văn bản đề xuất đề án thực hiện chương trình

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 217
0 Bình luận
Sắp xếp theo