Mẫu thông báo phương tiện kỹ thuật được xếp vào đơn vị dự bị động viên

Mẫu thông báo phương tiện kỹ thuật được xếp vào đơn vị dự bị động viên là gì? Mẫu thông báo phương tiện kỹ thuật được xép vào đơn vị dự bị động viên gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo phương tiện kỹ thuật được xếp vào đơn vị dự bị động viên là gì?

Mẫu thông báo phương tiện kỹ thuật được xếp vào đơn vị dự bị động viên là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về phương tiện kỹ thuật được xếp vào đơn vị dự bị động viên. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thông tin phương tiện kỹ thuật... Mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2012/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu thông báo phương tiện kỹ thuật được xếp vào đơn vị dự bị động viên

(Khổ 190mm x 270mm)

BỘ CHQS……………...
BAN CHQS HUYỆN ………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………………..

Ngày….. tháng …. năm ……

THÔNG BÁO
PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT ĐƯỢC XẾP VÀO ĐƠN VỊ DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

Kính gửi: ………………………………….

Ban CHQS huyện……………………………………………………thông báo tới:

…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:............................................................................................................................

Có các phương tiện kỹ thuật sau đã được xếp vào đơn vị dự bị động viên:

1. PTKT loại………………………….Nhãn hiệu………………………….…………

Biển số ĐK………………..…………Xếp vào đơn vị………………………………..

2. PTKT loại………………………….Nhãn hiệu…………………….………………

Biển số ĐK……………………………Xếp vào đơn vị……………………..………..

3. PTKT loại……………………….……….Nhãn hiệu………………………………

Biển số ĐK……………………………Xếp vào đơn vị……………………..………..

4. PTKT loại…………………….……….Nhãn hiệu…………………………………

Biển số ĐK………………..………Xếp vào đơn vị…………………………………..

5……………..…………………………………………………………………………

Vậy Ban CHQS huyện……………………. thông báo để….. biết và chấp hành theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

CHỈ HUY TRƯỞNG
(Chữ ký, đóng dấu, cấp bậc, họ và tên)

Ghi chú: Nếu in từ máy vi tính dùng giấy khổ A4

Mẫu thông báo phương tiện kỹ thuật được xếp vào đơn vị dự bị động viên

Mẫu thông báo phương tiện kỹ thuật được xếp vào đơn vị dự bị động viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
0 Bình luận
Sắp xếp theo