Mẫu số S3-DNSN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số S3-DNSN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 132

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S3-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Năm ……

Tên hàng tồn kho...........................................

Chứng từ

Diễn giải

Nhập

Xuất

Tồn

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

3

4

Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

Cộng phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

…..., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S3-DNSN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số S3-DNSN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 73
0 Bình luận
Sắp xếp theo