Mẫu số S06b-DNSN: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Mẫu số S06b-DNSN: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp siêu nhỏ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S06b-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Áp dụng cho doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp)

Tên sản phẩm (hàng hoá, dịch vụ):.........................

Năm:..........................

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu

Số hiệu

Ngày, tháng

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3

Cộng số phát sinh

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ..

….….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S06b-DNSN: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Mẫu số S06b-DNSN: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
8 80
0 Bình luận
Sắp xếp theo