Mẫu số B03a - VSD: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ

Mẫu số B03a - VSD: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ là gì? Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số B03a - VSD: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ là gì?

Mẫu số B03a - VSD: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình lưu chuyển tiền tệ... Mẫu được ban hành theo Thông tư 89/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu số B03a - VSD: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Mẫu số B03a - VSD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2019/TT-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý……….năm.............

Đơn vị tính:……….

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác

01

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ

…(*)

02


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày…tháng…năm…
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên đóng dấu)

Ghi chú:

(*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số của báo cáo này như các chỉ tiêu của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm - Mẫu B03 - VSD.

Mẫu số B03a - VSD: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ

Mẫu số B03a - VSD: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 19
0 Bình luận
Sắp xếp theo