Mẫu số 06N/BCN-TCKT: Thu chi quỹ BHXH, BHTN, BHYT

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu số 06N/BCN-TCKT: Thu chi quỹ BHXH, BHTN, BHYT để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu thu chi quỹ bảo hiểm nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 06N/BCN-TCKT: Thu chi quỹ BHXH, BHTN, BHYT là gì?

Mẫu số 06N/BCN-TCKT: Thu chi quỹ BHXH, BHTN, BHYT là mẫu bảng thu chi được lập ra để ghi chép thu chi quỹ bảo hiểm. Mẫu nêu rõ nội dung thu chi quỹ bảo hiểm... Mẫu được ban hành theo Quyết định 456/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội.

2. Mẫu số 06N/BCN-TCKT: Thu chi quỹ BHXH, BHTN, BHYT

Biểu số: 06N/BCN-TCKT

(Ban hành theo Quyết định số 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của Tng Giám đốc BHXH VN)

Ngày nhận báo cáo:

- Ngày 15 tháng 9 năm sau

THU, CHI QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ

Năm……..

Đơn vị báo cáo:

BHXH Việt Nam: Vụ TCKT

Đơn vị nhận báo cáo:

BHXH Việt Nam: Vụ KHĐT

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Mã số

Giá trị

A

B

1

I. TNG THU

1

A. NSNN cấp chi BHXH

2

B. Thu Quỹ BHXH

3

1. Tiền thu BHXH từ các đối tượng

4

2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ

5

3. Lãi đầu tư tài chính

6

4. Thu khác

7

C. Thu Quỹ BHTN

8

1. Tiền thu BHTN từ các đối tượng

9

2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ

10

3. Lãi đầu tư tài chính

11

4. Thu khác

12

D. Thu Quỹ BHYT

13

1. Tiền thu BHYT từ các đối tượng

14

2. Ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ

15

3. Lãi đầu tư tài chính

16

4. Thu khác

17

II. TNG CHI

18

A. Chi BHXH nguồn NSNN

19

B. Chi Quỹ BHXH

20

1. Chi các chế độ theo quy định

21

2. Chi hoạt động quản lý

22

C. Chi Quỹ BHTN

23

1. Chi các chế độ theo quy định

24

2. Chi hoạt động quản lý

25

D. Chi Quỹ BHYT

26

1. Chi các chế độ theo quy định

27

2. Chi hoạt động quản lý

28


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)

...,ngày ... tháng ... năm ...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng du, họ tên)

Mẫu số 06N/BCN-TCKT: Thu chi quỹ BHXH, BHTN, BHYT

Mẫu số 06N/BCN-TCKT: Thu chi quỹ BHXH, BHTN, BHYT

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
0 Bình luận
Sắp xếp theo