Mẫu số 06/TT văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen

Mẫu văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen

Mẫu số 06/TT văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen. Mẫu được ban hành theo Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...............

....., ngày ... tháng ... năm ....

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN
REGISTRATION APPLICATION OF GM VARIETY IMPORTATION

Kính gửi: Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

To: Department of Crops Production - MARD

- Tên của tổ chức đề nghị nhập khẩu:

(Name of the Organization applying the registration for GM variety importation):

- Địa chỉ (Address):

- Điện thoại, Fax, Email (Tel, Fax, Email):

- Thông tin về giống nhập khẩu: Basic information on GM variety

TT

Tên giống
(Variety Name)

Tên khoa học
(Scientific name)

Loại hình (hạt, cây, hom, mắt ghép...)
Material: (seeds, plan, cutting, budwood...)

Đơn vị Tính
(Unit)

Số lượng nhập
(The quantity of importation)

Nơi xuất
(original of exportation)

Tổng (total)

- Lần nhập khẩu (import time): □ Lần đầu (first) □ Lần thứ (next) .............

- Mục đích nhập khẩu (Purposes of importation):

□ Khảo nghiệm (Evaluation)

□ Sản xuất thử (Test production)

□ Mục đích khác (Other Purposes): ................................................................................

- Cửa khẩu nhập (Border/gate for importation): .............................................................

- Thời hạn nhập khẩu (permited time of importation) .....................................................

- Kèm theo đây là các tài liệu liên quan (Attached with related documents):

□ Tờ khai kỹ thuật (Technical Declaration)

□ Giấy chứng nhận ĐKKD (Certificate of Business Registration)

□ Giấy chứng nhận đầu tư (Certificate of Investment)

□ Giấy tờ khác (Other papers) .........................................................................................

- Chúng tôi xin cam kết (engagements):

+ Giống cây trồng biến đổi gen đề nghị nhập khẩu trên không thuộc nhóm cây có chứa chất ma túy; không gây hại cho sức khỏe con người và môi trường sinh thái.

(This GM varieties registered for importation are not belong to the group of opium containing plants; not be harmful to human health and ecological environment).

+ Báo cáo kết quả nhập khẩu và kết quả sử dụng giống biến đổi gen về Cục Trồng trọt.

(Evaluation and importation result report of the GM variety to the Department of Crop Production)

Đề nghị Cục Trồng trọt xem xét và giải quyết./.

(Proposal and submittment to the Department of Crop Production./.)

Tổ chức/cá nhân đề nghị
(Organization/individual of registration)
(Ký tên, đóng dấu)
(Signature and Sealed)

Mẫu số 06/TT văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen

Mẫu số 06/TT văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
0 Bình luận
Sắp xếp theo