Mẫu quyết định thụ lý tố cáo

Mẫu quyết định về việc thụ lý tố cáo

Mẫu quyết định thụ lý tố cáo là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thụ lý tố cáo. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, nội dung thụ lý tố cáo... Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Quyết định về việc thụ lý tố cáo

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../QĐ-...(3)...

…(4)…, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH
Thụ lý tố cáo

………………….(5)………………….

Căn cứ Điều 29 Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Điều 9 Nghị định số.../2019/NĐ-CP ngày... tháng ... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

Căn cứ …………………………………….(6) ………..……………………………..

Xét đề nghị của …………………………..(7) ……………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thụ lý tố cáo đối với: ………(8) ngày...tháng...năm ……………………..….

Nội dung tố cáo được thụ lý: ……….(9) ……………………………………………..

Thời hạn giải quyết tố cáo là ………………………………………………………….

Điều 2. Các ông (bà).........(10)... và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- …………….;
- Lưu: VT, hồ sơ.

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.

(4) Địa danh.

(5) Chức danh của người ban hành quyết định.

(6) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.

(7) Người đề nghị thụ lý.

(8) Người bị tố cáo.

(9) Các nội dung tố cáo được thụ lý.

(10) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị bị tố cáo; họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ của cá nhân bị tố cáo.

Mẫu quyết định thụ lý tố cáo

Mẫu quyết định thụ lý tố cáo

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại mục Khiếu nại - Tố cáo trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 411
0 Bình luận
Sắp xếp theo