Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi công chức mới nhất 2021

Mẫu đơn xin phúc khảo thi công chức được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải, là mẫu đơn dùng để các thí sinh thi công chức điền và gửi cho Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh/thành phố để xem xét lại kết quả bài thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin phúc khảo bài thi viên chức tại đây.

1. Thủ tục phúc khảo thi công chức

Từ năm 2019, cách thức thi tuyển công chức có nhiều thay đổi theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP. Cụ thể, thí sinh phải trải qua 02 vòng với các hình thức thi khác nhau. Tuy nhiên, không phải với hình thức nào thí sinh cũng được quyền phúc khảo.

- Ở vòng 1: Nếu thi trắc nghiệm trên máy tính thì thí sinh không được thực hiện phúc khảo; chỉ được phúc khảo với hình thức thi trên giấy.

- Ở vòng 2: Nếu thi theo hình thức phỏng vấn thì không thực hiện phúc khảo. Chỉ phúc khảo nếu thi theo hình thức thi viết.

Căn cứ: Khoản 4 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Thời hạn nộp đơn phúc khảo thi công chức

- Ở vòng 1: Thí sinh phải nộp đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả điểm thi trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức;

Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, thời hạn trên có thể kéo dài thêm không quá 15 ngày.

- Ở vòng 2: Thí sinh phải nộp đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2.

Căn cứ: Khoản 4, khoản 10 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Thời điểm biết kết quả phúc khảo thi công chức

- Nếu phúc khảo ở vòng 1: Thí sinh được biết kết quả phúc khảo chậm nhất 15 ngày, sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, thời hạn trên có thể kéo dài thêm không quá 15 ngày.

- Nếu phúc khảo ở vòng 2: Thí sinh được biết kết quả phúc khảo chậm nhất là 15 ngày, sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

Căn cứ: Khoản 4, khoản 10 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

2. Đơn xin phúc khảo kết quả thi tuyển công chức của Tổng cục Thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN PHÚC KHẢO

Kính gửi:

- Hội đồng thi tuyển dụng chức Tổng cục Thuế năm ........

- Cục Thuế tỉnh, thành phố…………………………………….

Tên tôi là: ……………………………....Nam, nữ:………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………....

Quê quán: ……………………………………………………………….....

Địa chỉ và điện thoại liên lạc: ………………………………………….......

Đăng ký dự tuyển chức danh: .......................................................................

Đơn vị dự tuyển: Cục Thuế tỉnh, thành phố………………………………..

Số báo danh:…………………… Phòng thi:……………………………....

Sau khi nhận được kết quả thi vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2019 thông báo, kết quả thi của tôi như sau:

Môn Nghiệp vụ chuyên ngành viết: ……..điểm.

Với kết quả thi như trên, tôi làm đơn phúc khảo đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và chấm phúc khảo bài thi cho tôi: Môn Nghiệp vụ chuyên ngành viết.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

…….., ngày tháng năm.....

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển công chức số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

…, ngày …tháng ... năm...

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức …….

Tên tôi là: …………………………………………. Nam, nữ: …………

Ngày sinh: ………………………………………………………….

Thường trú: ………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………

Tốt nghiệp trường: ……………….. Trình độ: …………… Chuyên ngành: …………

Đơn vị dự tuyển: ……………………………………………………….

SBD: ……………………………………….; Mã dự tuyển: …………………………….

Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức…….năm..., kết quả điểm thi vòng 1 của tôi như sau:

Môn Kiến thức chung: …………..điểm.

Môn Ngoại ngữ: …………..điểm.

Môn Tin học: …………..điểm.

Với kết quả điểm thi như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và chấm phúc khảo bài thi cho tôi:

Môn …………………………

Môn …………………………

Môn………………………….

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

….., ngày….tháng…năm….

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển công chức số 2

Mẫu đơn xin phúc khảo thi tuyển công chức

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi công chức

Nội dung của Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi công chức, mời các bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

.................., ngày ..... tháng ..... năm 20.........

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO
(Dành cho những người dự tuyển công chức)

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh ..........

Tên tôi là: .................................................................................. Nam, nữ: ...............

Ngày sinh: ................................................................................................................

Thường trú: ..............................................................................................................

Điện thoại liên lạc: .....................................................................................................

Tốt nghiệp trường: ................................... Trình độ: ............... Chuyên ngành: ............

Đơn vị dự tuyển: .......................................................................................................

SBD: ................................................................; Mã dự tuyển: ..................................

Sau khi xem thông báo 02 môn thi Kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh năm 20......... về kết quả điểm thi của tôi như sau:

1. Môn Kiến thức chung: ..............điểm.

2. Môn Tự luận chuyên ngành: ..............điểm.

3. Môn Trắc nghiệm chuyên ngành: ..............điểm.

Với kết quả điểm thi như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và chấm phúc khảo bài thi cho tôi:

1. Môn .........................................................................................................................

2. Môn .........................................................................................................................

3. Môn .........................................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

.............., ngày....tháng...năm....

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 12.372
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.