Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Mẫu biên bản họp về việc góp vốn thành lập công ty là mẫu biên bản được dùng trong các doanh nghiệp khi họp các cổ đông về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp với nội dung, điều kiện và thỏa thuận giữa các cổ đông cùng tham gia góp vốn. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp tại đây.

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp như sau, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết:

CÔNG TY CỔ PHẦN…
-----------------


Số: 19 - BB/CP…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

BIÊN BẢN HỌP ..................................

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty ..........)

Hôm nay, ngày.............tháng............năm............, hồi ............. tại địa chỉ............. Chúng tôi gồm:

Họ và Tên: Nguyễn Văn A

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................

Chổ ở hiện tại: ...........................................................................................................

CMND số: .................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: .............................................................................

Họ và Tên: Nguyễn Văn B

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................

Chổ ở hiện tại: ............................................................................................................

CMND số: ...................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ..............................................................................

Họ và Tên: Nguyễn Văn C

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

Chổ ở hiện tại: .............................................................................................................

CMND số: ...................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ..............................................................................

Họ và Tên: Nguyễn Thị D

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

Chổ ở hiện tại: .............................................................................................................

CMND số: ....................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ...............................................................................

Là các cá nhân/và pháp nhân ……….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

I. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY …………………………

1. Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt .............đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.

2. Ông Nguyễn Văn B góp bằng tiền mặt......đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

1. Ông Nguyễn Văn C góp bằng tiền mặt .............đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.

2. Ông Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt......đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

II. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:

1. Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt .............đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.

2. Ông Nguyễn Văn B góp bằng tiền mặt......đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

3. Ông Nguyễn Văn C góp bằng tiền mặt......đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.

4. Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt.........đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

III. SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP/CỔ PHẦN:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận cổ phần góp vốn theo các nội dung sau:

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp của Ông Nguyễn Văn A

Số 01/GCN cấp ngày ........./........../.........

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Ông Nguyễn Văn B

Số 02/GCN cấp ngày ........./........../.........

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Ông Nguyễn Văn C

Số 03/GCN cấp ngày ........./........../.........

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Bà Nguyễn Thị D

Số 04/GCN cấp ngày ........./........../.........

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ........................

IV. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông Nguyễn Văn B giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty …………..

V. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông Nguyễn Văn B là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

Các thành viên nhất rí ký tên dưới đây
NGUYỄN VĂN A NGUYỄN VĂN B
NGUYỄN VĂN C NGUYỄN THỊ D
Đánh giá bài viết
4 33.985
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo