Mẫu báo cáo tình hình khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Mẫu báo cáo về tình hình khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Mẫu báo cáo tình hình khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Mẫu được ban hành theo Nghị định 33/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Báo cáo tình hình khai thác tài sản

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI/ỦY BAN NHÂN DÂN...
TÊN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Thời điểm báo cáo:....

STT

Danh mục tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Diện tích (m2)

Nguyên giá (nghìn đồng)

Giá trị còn lại (nghìn đồng)

Thời hạn khai thác

Doanh nghiệp nhận khai thác (theo hợp đồng ký kết)

Quản lý số tiền nộp tài khoản tạm giữ, sử dụng số tiền thu được từ khai thác tài sản

(nghìn đồng)

Số tiền được bố trí thực hiện dự án

Ghi chú

Diện tích đất

Sàn sử dụng

Tổng số tiền thu được

Chi phí có liên quan

Số tiền còn lại trên tài khoản tạm giữ nộp ngân sách nhà nước

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TỔNG CỘNG

A

TÀI SẢN DO CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TRỰC TIẾP KHAI THÁC

I

Tuyến đường bộ A

1

Đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường

2

Cầu đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với cầu đường bộ

...

II

Tuyến đường bộ B

...

B

TÀI SẢN CHO THUÊ QUYỀN KHAI THÁC

I

Bến xe A

II

Bãi đỗ xe A

...

C

TÀI SẢN CHUYỂN NHƯỢNG CÓ THỜI HẠN QUYỀN KHAI THÁC

I

Tuyến đường bộ A

II

Tuyến đường bộ B

...

Ghi chú:

- Diện tích đất kê khai tại cột số 5 (không áp dụng đối với tài sản là đường) là diện tích trong quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc diện tích đất thực tế quản lý, sử dụng.

- Diện tích sàn sử dụng nhà kê khai tại cột số 6 được áp dụng đối với tài sản là nhà gắn liền với đất.

- Nguyên giá, giá trị còn lại tại cột 7, cột 8 xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số ……/2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Số tiền ưu tiên thực hiện dự án ghi theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ghi vào cột ghi chú văn bản phê duyệt dự án.

……, ngày..... tháng..... năm ……
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Mẫu báo cáo tình hình khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giao thông vận tải trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 41
0 Bình luận
Sắp xếp theo