Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021

Công văn hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2020-2021

Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Công văn số 3530/BGDĐT-TTr ngày 11/9/2020.

Nội dung đáng chú ý của Công văn này là không thực hiện thanh tra quá 01 lần trong một năm học với một đơn vị trừ các cuộc thanh tra đột xuất hoặc cấp trên giao.

Trong khi trước đó, trong năm 2019-2020, tại Công văn số 3930/BGDĐT-TTr ngày 30/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không thanh tra quá 02 lần đối với một đơn vị. Như vậy, đến năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có sự điều chỉnh theo hướng giảm số lần thanh tra trong năm học với một trường học.

Không chỉ vậy, Công văn còn quy định phải thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin phản ánh của dư luận, phương tiện thông tin đại chúng về các tiêu cực, sai phạm trong giáo dục và đào tạo, kịp thời tổ chức thanh tra và kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có).

Đồng thời, kế hoạch thanh tra và kiểm tra năm học 2020-2021 cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục, cụ thể:

- Với giáo dục mầm non: Công tác phòng chống bạo hành trẻ, công tác quản lý nhóm trẻ tư thục;

- Với giáo dục phổ thông: Thực hiện nhiệm vụ đầu năm học, công tác tuyển sinh, triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, quản lý điểm, đánh giá xếp loại học sinh…

Đặc biệt, kế hoạch thanh tra cần phân biệt rõ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, nêu cụ thể nội dung, đối tượng, thời gian thanh tra và đơn vị phối hợp.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
____________
Số: 3530/BGDĐT-TTr
V/v: Hướng dẫn công tác thanh
tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020
Kính gửi:
- Các Sở Giáo dục Đào tạo;
- Sở Giáo dục - Khoa học công nghệ Bạc Liêu;
- Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng.
Thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức
hoạt động thanh tra giáo dục (Nghị định số 42/2013/NĐ-CP); Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT
ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường công tác
thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông t chủ giáo dục đại học (Chỉ thị số
1048/CT-BGDĐT); Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ
GDĐT về việc Ban hành khung thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm
vụ giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục (Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT) các
văn bản pháp luật liên quan, Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học
2020-2021 như sau:
A. NHIỆM VỤ CHUNG
Tập trung rà soát, m sát nhiệm vụ trọng tâm năm học để xây dựng kế hoạch thanh tra
tổ chức thanh tra trọng tâm, trọng điểm phù hợp với nh hình thực tế của địa phương; kịp
thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề nóng, phức tạp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh
tra, cộng tác viên thanh tra; tiếp tục chuẩn hóa quy trình hoạt động thanh tra, kiểm tra, nâng cao
hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra; tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra,
kiểm tra, tạo chuyển biến nét về tổ chức hoạt động thanh tra, góp phần đảm bảo kỷ cương,
kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục.
B. NHIỆM VỤ CỤ TH
I. Quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản ch đạo
về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng
(PCTN)
1. Quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham
nhũng 2018, Luật Giáo dục Đại học 2018, Luật Giáo dục 2019; tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị
định số 42/2013/NĐ-CP, Kết luận s 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung
ương Kết luận của Ban thư về tiếp tục thực hiện Ngh quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế; Chỉ thị s
10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn
hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết
công việc (Chỉ thị số 10/CT-TTg năm 2019), Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT các văn bản pháp
luật liên quan.
2. Tham mưu quan thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản liên quan đến
trách nhiệm quản nhà nước về giáo dục; ban hành văn bản quy định về công tác kiểm tra của
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
sở GDĐT, hướng dẫn phòng GDĐT về công tác kiểm tra, hướng dẫn các sở giáo dục trên địa
bàn về công tác kiểm tra nội bộ m học 2020-2021 đáp ứng với tình hình giáo dục của địa
phương.
3. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng u cầu đổi mới giáo dục
phổ thông t chủ giáo dục đại học theo Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT.
II. Kiện toàn đội n thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra
1. Tổ chức Thanh tra sở đội ngũ thanh tra viên
- Tham mưu UBND cấp tỉnh kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở các chức danh lãnh đạo
Thanh tra Sở đảm bảo đúng quy định tại Điều 23 Luật Thanh tra 2010. Bố trí đủ lực lượng
Thanh tra Sở, vị trí cần để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật như Chánh Thanh
tra, Phó Chánh Thanh tra, công chức phụ trách thanh tra giáo dục mầm non, giáo dục ph thông,
giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học; công tác tiếp công n, giải quyết khiếu nại, giải
quyết tố cáo, PCTN việc xử sau thanh tra đế đáp ứng với việc thực hiện nhiệm vụ được
giao.
- Bổ nhiệm các chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên của sở
GDĐT, không để tình trạng thiếu Chánh Thanh tra, P Chánh Thanh tra công chức làm
nhiệm vụ thanh tra chưa được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra; Chấm dứt tình trạng không
Thanh tra sở.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết t cáo,
PCTN cho công chức Thanh tra sở.
2. Đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục của Sở GDĐT
- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên thanh tra giáo dục (CTVTTGD) theo
quy định tại Thông số 24/2016/TT-BGDĐT ngày 14/11/2016 của Bộ GDĐT ban nh
chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ CTVTTGD. Công nhận CTVTTGD theo quy định tại Thông
số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của B GDĐT quy định về CTVTTGD Thông
số 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16/9/2014 của Bộ GDĐT cho CTVTTGD khi đã hết nhiệm kỳ.
Đảm bảo tỷ lệ CTVTTGD thường xuyên n bộ quản lý của sở GDĐT, phòng GDĐT cơ
sở giáo dục đạt ít nhất 50% số CTVTTGD thường xuyên của sở GDĐT; bồi dưỡng thường
xuyên kiến thức về hoạt động thanh tra giáo dục, nghiệp vụ kiểm tra nội bộ cho đội ngũ cán bộ
quản sở giáo dục CTVTTGD.
III. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tổ chức thanh tra, kiểm tra
1. Xây dựng kế hoạch
a) Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021 cần trọng tâm, trọng điểm, tập
trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục theo Chỉ thị số
666/CT-BGDĐT. Số lượng các cuộc thanh tra phù hợp tình hình thực tế công tác quản
nhà nước về giáo dục của địa phương, tập trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, trách
nhiệm của thủ trưởng đơn vị, cụ thể:
- Đối với giáo dục mầm non: công tác phòng chống bạo hành trẻ, công tác quản nhóm
trẻ thục;
- Đối với giáo dục phổ thông: Việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học, công tác tuyển
sinh; việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; việc quản điểm, đánh giá xếp loại
học sinh;
- Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quản của địa phương, sở giáo dục: việc
quản dạy thêm, học thêm; quản thu chi trong nhà trường; việc thực hiện các quy định về
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
công khai trong nhà trường; việc ng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học quản giáo
dục; việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; việc cấp, phát quản n bằng,
chứng chỉ; việc công khai đối với sở giáo dục; việc thực hiện chế độ, chính sách nhà giáo
cán bộ quản giáo dục; việc quản hoạt động liên kết đào tạo; việc quản lý hoạt động các
sở giáo dục yếu tố nước ngoài; trung tâm vấn du học; hoạt động của các trung tâm ngoại
ngữ - tin học; việc sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục
nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh
viên, giáo viên; biện pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường một
số vấn đề nóng, bức xúc liên quan đến giáo dục hội quan m.
b) Kế hoạch thanh tra, cần phân biệt thanh tra hành chính thanh tra chuyên ngành
theo quy định tại Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, nêu cụ thể nội dung thanh tra, đối tượng thanh
tra, thời gian thanh tra, đơn vị phối hợp.
c) phương án phân bổ thời gian để thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần
thiết.
đ) Thực hiện xây dựng, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, xử lý chồng chéo kế
hoạch thanh tra theo quy định tại Thông số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra
Chính phủ Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch
thanh tra;
Không thực hiện thanh tra quá 01 lần trong một năm học đối với một đơn vị (tr các
cuộc thanh tra đột xuất hoặc cấp trên giao).
2. Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra
a) T chức thực hiện thanh tra
Tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra theo quy định tại Thông số 05/2014/TT-TTCP
ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về t chức, hoạt động, quan hệ công tác
của Đoàn Thanh tra trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (Thông số
05/2014/TT-TTCP) các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra liên quan, trong đó tập
trung những nội dung sau:
- Chuẩn bị thanh tra: cần tăng cường thu thập thông tin, tài liệu, khảo sát tình hình để
ban hành quyết định thanh tra sát thực tế, đúng vấn đề trọng tâm (lưu ý đảm bảo điều kiện tiêu
chuẩn của Trưởng đoàn thanh tra theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông số
05/2014/TT-TTCP);
- Tiến hành thanh tra theo đúng quy trình (từ Điều 22 đến Điều 30 Thông số
05/2014/TT-TTCP), trong đó cần lưu ý: thời hạn công bố quyết định thanh tra; thực hiện quyền
trong quá trình thanh tra; xử phạt nghiêm đối với hành vi vi phạm được phát hiện khi tiến nh
thanh tra theo quy định; quan tâm chất lượng, tiến độ thực hiện hiệu quả của hoạt động thanh
tra;
- Kết thúc thanh tra, công khai Kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 37 Thông tư số
05/2014/TT-TTCP.
b) Tổ chức thực hiện kiểm tra
Sở GDĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng ban hành Quy trình thực hiện một cuộc
kiểm tra (tham khảo Thông số 24/2016/TT-BGDĐT Quyết định số 2692/QĐ-BGDĐT
ngày 26/7/2018 của Bộ GDĐT ban hành quy định về công tác kiểm tra của Bộ GDĐT), cần lưu
ý các bước chính: chuẩn bị kiểm tra; tiến hành kiểm tra; kết thúc kiểm tra; xử sau kiểm tra.
3. Thanh tra, kiểm tra đột xuất
Đánh giá bài viết
1 120
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo