Thông tư 12/2022/TT-BCT thời gian làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động vận hành các công trình khí

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 12/2022/TT-BCT được Bộ công thương ban hành về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đối với người vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa đường ống phân phối khí, công trình khí.