Mẫu đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Mẫu đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Mẫu đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là mẫu đơn được cá nhân, doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin về việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Mẫu đơn xin thành lập nêu rõ tên cá nhân, doanh nghiệp làm đơn, điều lệ doanh nghiệp đính kèm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại đây.

Mẫu đơn đề nghị thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam

Mẫu đăng ký thành lập Công ty cổ phần

Mẫu đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mẫu đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Mẫu đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

........., ngày......tháng.......năm......

ĐƠN XIN THÀNH LẬP
DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hoặc UBND tỉnh, thành phố ....
hoặc Ban quản lý KCN tỉnh, thành phố...)

- Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000;

- Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam quy định chi tiết về thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam;

Những người ký tên dưới đây gửi Đơn xin phép đầu tư theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hoặc UBND tỉnh, thành phố..., hoặc Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, thành phố ...)

I. (Các) Công ty (hoặc cá nhân): .....

Xin được cấp Giấy phép đầu tư để thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam theo Điều lệ đính kèm với các mục tiêu hoạt động như sau: ....................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

II. Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn xin và hồ sơ kèm theo.

2. Nếu được cấp Giấy phép đầu tư sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài và các quy định của Giấy phép đầu tư.

III. Các tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm:

1. Điều lệ Doanh nghiệp;

2. Văn bản xác nhân tư cách pháp lý, tình hình tài chính của chủ đầu tư (chứng nhận của Ngân hàng về giá trị tài khoản của bên nước ngoài hoặc báo cáo hoạt đồng tài chính trong 2 năm gần nhất);

3. Giải trình kinh tế - kỹ thuật;

4. Các hồ sơ quy định tại các Điều ...................................... (nếu có).

........., ngày...tháng...năm...
Chủ đầu tư
(hay đại diện được ủy quyền)
(Ký tên, chức vụ và dấu)
Đánh giá bài viết
1 152
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo