Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Thương nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, nếu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thì có quyền được kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP. Sau đây là mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Đơn xin cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ….

, ngày tháng năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Kính gửi: Bộ Công Thương.

1. Tên thương nhân:………………………………………………………………………

- Tên thương nhân bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………..

- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính:…………………Số điện thoại:…………………. số fax:………..

- Địa chỉ website (nếu có):………………………………………………………………..

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) số…………..do……………(tên cơ quan cấp)……… cấp ngày….. tháng…… năm……..

Đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho thương nhân theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 08 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

2. Thông tin về kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo của thương nhân:

a) Kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo:

STT

Tên kho

Địa chỉ

Hình thức sở hữu

(Ghi rõ thuộc sở hữu của thương nhân hoặc thuê)

Sức chứa (tấn)

Điều kiện bảo quản

Ghi chú

Thóc

Go

1.

………

………..

………..

...

...

…………

…………

2.

………

………..

………..

...

...

…………

…………

b) Cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo:

STT

Tên cơ sở xay, xát, chế biến

Đa chỉ

Hình thức sở hữu

(Ghi rõ thuộc sở hữu của thương nhân hoặc thuê)

Công suất(tấn/giờ)

Sản phm

Ghi chú

1.

…………

………..

……………

……….

………

……….

2.

…………

………..

……………

……….

………

……….

3. Hồ sơ kèm theo gồm:

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

4. Thương nhân cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật, xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung kê khai trên đây và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này./.

Đồng kính gửi:
- Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính;
- Sở Công Thương nơi thương nhân có kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến đã kê khai để đáp ứng điều kiện kinh doanh.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

* Lưu ý:

- Mục địa chỉ: Ghi cụ thể, chính xác số nhà (nếu có); đường/phố (hoặc thôn, xóm, ấp); xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố.

- Mục hình thức sở hữu: Ghi rõ kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo thuộc sở hữu của thương nhân hoặc thuê của tổ chức, cá nhân khác.

- Mục “Điều kiện bảo quản” (của kho chứa): Ghi rõ điều kiện bảo quản đảm bảo hay không đảm bảo; thời gian bảo quản tối đa được bao lâu.

- Mục “Sản phẩm” (của cơ sở xay, xát, chế biến): Ghi rõ các loại sản phẩm, thông tin cơ bản về sản phẩm chế biến.

2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 107/2018/NĐ-CP:

  • Đơn đề nghị;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân;
  • Hợp đồng thuê kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo (đối với trường hợp thương nhân thuê kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến) hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến (đối với trường hợp kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thuộc sở hữu của thương nhân) có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Trình tự thực hiện

  • Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ đến Bộ Công thương;
  • Bước 2: Bộ Công thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ;
  • Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho thương nhân theo mẫu quy định tại Nghị định số 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho thương nhân;
  • Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Biểu mẫu Xuất nhập khẩu trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 243
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.