Tài liệu tập huấn môn Giáo dục thể chất lớp 2 bộ sách Cánh Diều

Tài liệu tập huấn môn Giáo dục thể chất lớp 2 bộ sách Cánh Diều là tài liệu hữu ích để các thầy cô tham khảo nhằm tìm hiểu được điểm mới, cách giảng dạy chương trình mới lớp 2 năm học 2021-2022. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

Tập huấn sách giáo khoa Cánh diều lớp 2

Cánh Diều là một trong 3 bộ sách giáo khoa lớp hai được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng từ năm học 2021-2022. Thực hiện Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, nhiều sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh đã công bố kết quả lựa chọn.

Bộ sách có chất lượng chuyên môn cao vì các tổng chủ biên, chủ biên và tác giả đều là những người giàu kinh nghiệm viết sách giáo khoa, giàu kinh nghiệm về giáo dục phổ thông cũng như giáo dục tiểu học. Hầu hết tổng chủ biên, chủ biên và nhiều tác giả bộ sách là tổng chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, chủ biên chương trình môn học hoặc thành viên Ban soạn thảo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách cánh diều lớp 2 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
NHÀ XUT BN ĐI HỌC SƯ PHẠM TP H CHÍ MINH
CÔNG TY ĐẦU TƯ XUẤT BN THIT B GIÁO DC VIT NAM (VEPIC)
TÀI LIU TP HUN GV
S DNG SGK LP 2 “CÁNH DIU”
MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
HÀ NỘI - 2021
2
MC LC
Li gii thiu ..................................................................................................................... 3
I. NHNG VN Đ CHUNG
1. Giới thiệu về Chương trình môn Giáo dục thể chất lớp 2 ........................................ ... 4
1.1. Mục tiêu của chương trình môn học Giáo dục thể chất cấp tiểu học .................... 4
1.2. Yêu cầu cần đạt...................................................................................................... 4
1.3. Nội dung sách giáo khoa Giáo dục thể chất 2 ....................................................... 5
2. Giới thiệu chung về sách giáo khoa Giáo dục thể chất 2 ............................................. 5
2.1. Về tác giả ............................................................................................................... 5
2.2. Quan điểm biên soạn sách giáo khoa Giáo dục thể chất 2 .................................... 6
2.3. Một số đặc điểm nổi bật của cuốn sách giáo khoa Giáo dục thể chất 2 ................ 7
2.4. Phân phối nội dung theo chương trình môn Giáo dục thể chất 2 .......................... 12
2.5. Yêu cầu về phương pháp dạy học ........................................................................ 13
2.6. Đánh giá kết qu hc tp ca hc sinh .................................................................. 16
3. Gii thiu chung v sách giáo viên và h thng các tài liu tham kho b tr ............. 17
3.1 Giáo dục thể chất 2 Sách giáo viên Cánh Diều” ............................................... 17
3.2 Giáo dục thể chất 2 “Cánh Diều” phiên bản điện tử ............................................. 17
II. BÀI SON MINH HO .............................................................................................. 18
Bài son minh ho ........................................................................................................ 18
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÂN PHI CHƯƠNG TRÌNH ..................................................... 24
3
Li gii thiu
Cun SGK Giáo dc th cht 2 “Cánh Diều” là tài liu hc tp môn Giáo dc th
cht cho HS lp 2, thc hiện theo “Chương trình Giáo dục ph thông 2018 Môn Giáo
dc th chất”. Đây là cơ sở để GVy dng kế hoch dy hc và kiểm tra đánh giá kết
qu hc tp môn Giáo dc th cht 2 ca HS.
Cun Tài liu tp hun GV s dng SGK lp 2 Cánh Diu môn Giáo dc th
cht có mc tiêu giúp GV:
hiu biết khái quát v Chương trình môn Giáo dục th cht lp 2 bao gm:
Mc tiêu, yêu cu cần đạt, ni dung dy học, phương pháp dạy học và đánh giá kết qu
HS.
Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới đánh giá kết qu hc tp.
Gii thiu mt s Kế hoch dy hc (giáo án) minh ho, đáp ứng đưc yêu cu
dy hc, hình thành và phát triển năng lực hc tp môn Giáo dc th cht cho HS lp 2.
Tài liệu được chia thành hai phn chính:
Phn th nht. Nhng vấn đề chung.
Phn th hai. ng dn son Kế hoch dy hc (giáo án) theo SGK Giáo dc
th cht 2.
CÁC CH VIT TT TRONG TÀI LIU
HS: Hc sinh
GDTC: Giáo dc th cht
GV: Giáo viên
SGK: Sách giáo khoa
SGV: Sách giáo viên
TT& KNVĐCB: Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
PPGD: Phương pháp giáo dc
Đánh giá bài viết
2 1.685

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo