Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THCS Nội dung 3

Xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục trường THCS là nội dung 3 trong chương trình tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý Tiểu học. Sau đây là Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung học cơ sở Nội dung 3 để các thầy cô tiện tham khảo.

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung học cơ sở

Tóm tắt nội dung 3:

Nội dung cơ bản của kế hoạch giáo dục nhà trường; Thực hiện xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục theo chương trình giáo dục trung học cơ sở 2018 phù hợp với với thực tiễn nhà trường và điều kiện của địa phương (Nội dung, quy trình, triển khai, giám sát, cải tiến …).

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung 3, học viên có thể:

- Xác định được những nội dung cơ bản của kế hoạch giáo dục nhà trường.

- Trình bày được những yêu cầu mới trong xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục ở trường trung học cơ sở.

- Phân tích được qui trình xây dựng kế hoạch, triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục nhà trường.

- Xây dựng được kế hoạch dạy học, giáo dục trường trung học cơ sở theo yêu cầu triển khai chương trình GDTHCS 2018.

3.1. Kế hoạch giáo dục nhà trường

3.1.1. Quan niệm kế hoạch giáo dục nhà trường và xây dựng kế hoạch nhà trường

Kế hoạch giáo dục nhà trường được hiểu là là sự cụ thể hóa tiến trình thực hiện chương trình giáo dục cấp học, là cách mà một trường triển khai thực hiện chương trình giáo dục quốc gia sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể về thời gian, đặc điểm của người học, nhân lực, vật lực,… để đạt được các mục tiêu giáo dục đã đề ra trên cơ sở phân tích bối cảnh của nhà trường. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường là quá trình nhà trường cụ thể hóa chương trình giáo dục quốc gia, làm cho chương trình giáo dục quốc gia phù hợp ở mức cao nhất với thực tiễn của cơ sở giáo dục. Trên cơ sở đảm bảo yêu cầu chung của chương trình giáo dục quốc gia, mỗi nhà trường sẽ lựa chọn, xây dựng nội dung và xác định cách thức thực hiện phản ánh đặc trưng và phù hợp với thực tiễn nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của người học, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục. Kế hoạch giáo dục của nhà trường được xây dựng hằng năm dựa trên kế hoạch giáo dục chung và các hướng dẫn trong Chương trình giáo dục phổ thông.

Mời các bạn tham khảo các bài khác trong mục Tài liệu.

1
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ETEP
HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ QUẢN SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Lưu hành nội bộ)
NỘI DUNG 3
XÂY DỰNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH DẠY HỌC,
GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
NỘI, 2020
2
NỘI DUNG 3
XÂY DỰNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH DẠY HỌC, GIÁO DỤC
TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ
3.1. Kế hoạch giáo dục nhà trường............................................................................... 7
3.1.1. Quan niệm kế hoạch giáo dục nhà trường xây dựng kế hoạch nhà trường..7
3.1.2. Nội dung của kế hoạch giáo dục nhà trường......................................................8
3.2. Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục trường trung học sở............................9
3.2.1 Xác định các căn cứ lập kế hoạch xây dựng kế hoạch giáo dục trường trung
học sở…………………………………………………………………………...10
3.2.2. Qui trình xây dựng kế hoạch giáo dục trường trung học sở.......................12
3.3. Triển khai thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục trường trung học cơ sở...22
3.3.1. Tổ chức lớp học, phân công giáo viên xây dựng bộ máy tổ chức theo kế
hoạch giáo dục nhà trường......................................................................................... 22
3.3.2. Tổ chức triển khai các hoạt động trải nghiệm, ớng nghiệp giáo dục theo
định hướng STEM…………………………………………………………….……24
3.3.4. Đảm bảo sở vật chất, thiết bị dạy học c điều kiện khác theo kế hoạch
giáo dục nhà trường………………………………………………………………...36
3.3.5. Tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục
trung học sở……………………………………………………………………..36
3.3.6. Huy động các lực ợng cộng đồng tham gia thực hiện kế hoạch giáo dục nhà
trường………………………………………………………………………………38
3.4. Giám sát, đánh giá kế hoạch hoạt động dạy học, giáo dục nhà trường...........39
3.4.1. Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, đánh giá.......................... 40
3.4.2. Sử dụng kết quả giám t, đánh giá..................................................................48
3.4.3. Điều chỉnh kế hoạch hoạt động dạy học, giáo dục.......................................... 51
3
HIỆU VIẾT TẮT
Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ
GV Giáo viên
CBQL Cán bộ quản
BD Bồi ỡng
HS Học sinh
CTGD Chương trình giáo dục
CTGDPT Chương trình giáo dục phổ thông
TH Tiểu học
THCS Trung học sở
THPT Trung học phổ thông
ĐHSP Đại học phạm
ĐHGD Đại học Giáo dục
HVQLGD Học viện Quản giáo dục
GDPT Giáo dục phổ thông
GDĐT Giáo dục Đào tạo
HĐGD Hoạt động giáo dục
HĐTN Hoạt động trải nghiệm
PPDH Phương pháp dạy học
KTĐG Kiểm tra đánh giá
NCBH Nghiên cứu bài học
CSVC s vật chất
TBDH Thiết bị dạy học
Đánh giá bài viết
1 14
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo