Nghị định 04/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt hành chính về giống cây trồng và thú y

Nghị định số 04/2020/NĐ-CP

Nghị định 04/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Tóm tắt nội dung Nghị định 04/2020/NĐ-CP

Mang sản phẩm động vật từ vùng có dịch vào Việt Nam bị phạt đến 30 triệu đồng

Đây là mức phạt mới được Chính phủ bổ sung tại Nghị định 04/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y ngày 03/01/2020.

Theo đó, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu. Cụ thể, phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với người nhập cảnh hoặc quá cảnh lãnh thổ Việt Nam khi mang theo sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế hoặc chế biến từ quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh động vật nguy hiểm trên loài động vật đó.

Bên cạnh đó, kể từ ngày Nghị định mới có hiệu lực, thêm trường hợp bị phạt tiền từ 10 - 15% trị giá lô hàng (nhưng không vượt quá 50 triệu đồng) đó là đối với một trong các hành vi: Nhập khẩu sản phẩm động vật bị biến đổi về màu sắc, mùi vị, tạp nhiễm côn trùng, chảy nước không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.

Ngoài ra, Nghị định cũng tăng mức phạt tiền lên 50 – 60 triệu đồng đối với hành vi vi phạm mà gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án đối với hành vi đưa vào lãnh thổ Việt Nam bệnh phẩm và các tác nhân gây bệnh cho động vật mà không được phép của cơ quan thú y có thẩm quyền.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 18/02/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

CHÍNH PHỦ
_________
Số: 4/2020/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020
NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Ngh định s 31/2016/NĐ-CP ngày 06
tháng 5 năm 2016 ca Chính ph quy đnh x pht vi phm hành chính
trong lĩnh vực ging cây trng, bo v và kim dch thc vt; Ngh định
s 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 ca Chính ph quy định
x pht vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
______________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 m 2015;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
Theo đề nghị của Bộ trưởng BNông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, b sung mt s điu ca Ngh
định s 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 ca Chính ph quy đnh
x pht vi phạm hành chính trong lĩnh vc ging cây trng, bo v kim
dch thc vt; Ngh định s 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 ca
Chính ph quy định x pht vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mt số điều của Ngh định s31/2016/NĐ-CP
ngày 06 tháng 5 năm 2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật:
1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
Điều 2. Đối tượng b x pht vi phm hành chính
1. T chc, nhân hành vi vi phạm hành chính liên quan đến ging
cây trng, bo vkim dch thc vt trên lãnh th Vit Nam.
2. T chức quy định ti khon 1 Điu này bao gm:
a) quan nhà nước hành vi vi phạm hành vi đó không thuộc
nhim v quản lý nhà nước được giao;
2
b) T chc kinh tế đưc thành lập theo quy định ca Lut Doanh nghip
gm: Doanh nghiệp nhân, công ty c phn, công ty trách nhim hu hn,
công ty hợp danh các đơn v ph thuc doanh nghiệp (chi nhánh, văn
phòng đại din);
c) T chc kinh tế đưc thành lập theo quy đnh ca Lut Hp tác
gm: Hp tác xã, liên hip hp tác xã;
d) T chức được thành lập theo quy định ca Lut Đầu gồm: Nhà đầu
trong nước, nhà đầu nước ngoài t chc kinh tế vốn đầu c
ngoài; văn phòng đại din, chi nhánh của thương nhân nước ngoài ti
Việt Nam; văn phòng đi din ca t chc xúc tiến thương mại nước ngoài ti
Vit Nam;
đ) T chc hi, t chc chính tr - hi, t chc chính tr hi -
ngh nhip, t chc xã hi - ngh nghip;
e) Đơn v s nghip công lp các t chức khác theo quy đnh ca
pháp lut.
3. H gia đình, hộ kinh doanh cá th vi phạm các quy định ca Ngh định
này b x phạt như đối vi cá nhân vi phạm.”
2. Một số khoản, điểm của Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:
a) B sung điểm d khoản 4 Điều 19 như sau:
“4. Pht tin t 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đi vi mt trong
các hành vi vi phm sau đây:
d) Đưa vật th thuc din kim dch thc vt b nhim sinh vt gây hi t
vùng công b dch sang vùng khác làm lây lan dch hi gây thit hi v tài sn
ới 100.000.000 đồng.”
b) B sung khon 5a Điu 19 như sau:
“5a. Pht tin t 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối hành vi đưa
vt th thuc din kim dch thc vt b nhim sinh vt gây hi t vùng công
b dch sang vùng khác làm lây lan dch hi gây thit hi v tài sn t
100.000.000 đồng tr lên trong trường hp quan tiến hành t tng có quyết
định không khi t v án hình s, quyết định hy b quyết định khi t v án
hình s, quyết định đình chỉ điu tra hoc quyết định đình chỉ v án.
c) Đim b, điểm c khoản 6 Điều 19 được sửa đổi, b sung như sau:
“6. Bin pháp khc phc hu qu
b) Buc tiêu hy ging cây, vt liu làm ging, sinh vt gây hại đối vi
hành vi vi phạm quy định ti khon 4, khon 5 và khoản 5a Điều này;
3
c) Buc np li s li bt hợp pháp được do thc hin hành vi vi
phạm hành chính quy định ti đim d khon 4, khon 5, khon 5a Điu này.
3. Một số khoản, điểm của Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:
a) B sung điểm d, điểm đ khon 4 Điều 20 như sau:
“4. Pht tin t 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối vi mt trong
các hành vi vi phạm sau đây:
d) Đưa vào lãnh thổ Vit Nam vt th thuc din kim dch thc vt
không có Giy chng nhn kim dch thc vt của nước xut khu, tr trường
hợp được quan chuyên ngành bo v kim dch thc vt ca B Nông
nghip và Phát trin nông thôn xác nhn;
đ) Đưa vào lãnh thổ Vit Nam vt th thuc din kim dch thc vt
không thc hiện các quy đnh ca pháp lut v kim dch làm lây lan dch hi
gây thit hi v tài sản dưới 100.000.000 đồng.”
b) B sung điểm e khoản 5 Điều 20 như sau:
“5. Pht tin t 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối vi mt trong
các hành vi vi phạm sau đây:
e) Đưa vào lãnh th Vit Nam vt th thuc din kim dch thc vt mà
không thc hiện các quy đnh ca pháp lut v kim dch làm lây lan dch hi
gây thit hi v tài sn t 100.000.000 đồng tr lên trong trường hp quan
tiến hành t tng quyết định không khi t v án hình s, quyết định hy
b quyết định khi t v án hình s, quyết định đình chỉ điu tra hoc quyết
định đình chỉ v án.
c) Đim a, điểm b, điểm đ khoản 6 Điều 20 được sửa đổi, b sung
như sau:
“6. Biện pháp khc phc hu qu
a) Buc tái xut hoc tiêu hy vt th thuc din kim dch thc vật đối
vi hành vi vi phạm quy định ti đim b khon 1, điểm d khon 5 Điu này;
b) Buộc đưa ra khỏi lãnh th Vit Nam vt th thuc din kim dch thc
vật đối vi hành vi vi phạm quy đnh ti đim d khon 4 trong trường hp vi
phm t ln th ba tr lên, đim c khoản 2, đim c khoản 5 Điều này; đối vi
hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều này trong trường hp tái
phm. Quá thi hn 30 ngày, k t ngày nhận được quyết định x pht của
quan quản nhà nước thm quyn vt th thuc din kim dch thc
Đánh giá bài viết
1 333
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo