Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là mẫu hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung thỏa thuận chuyển nhượng, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên... Mời bạn đọc cùng tahm khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả tại đây.

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả dùng khi nào?

Hợp đồng chuyển nhượng QTG, quyền liên quan là sự thỏa thuận giữa các bên liên quan đến tác phẩm mà trong đó có sự chuyển nhượng việc hưởng các quyền nhân thân và tài sản từ tác phẩm này từ bên chủ thể sở hữu sang bên được chuyển nhượng thông qua hình thức văn bản.

Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan là người được hưởng các quyền nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật. Vì vậy, chủ sở hữu có thể định đoạt một số quyền năng thuộc quyền sở hữu của mình thông qua việc từ bỏ, để thừa kế hoặc chuyển nhượng các quyền năng đó cho người khác thông qua hợp đổng.

Hợp đồng chuyển nhượng QTG quyền liên quan là hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu: Khi các bên thoả thuận chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan thì bên chuyển nhượng sẽ chuyển giao quyền sở hữu đối với quyền nhân thân và quyền tài sản cho bên được chuyển nhượng. Và sau khi chuyển nhượng, bên chuyển nhượng không có quyền sử dụng cũng như định đoạt các quyền năng đó.

2. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ

Hôm nay, ngày..............tháng..................năm .................

Tại......................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên A):

Họ và tên/Tên tổ chức: .....................................................................................

(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng)

Là:.....................................................................................................................

(Người biểu diễn, Tổ chức sản xuất bản ghi âm, ghi hình, Tổ chức phát sóng; Người thừa kế quyền liên quan; người đại diện cho các đồng chủ sở hữu, người đại diện cho các đồng thừa kế)

Sinh ngày:........... tháng........... năm.......................................

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ………………............................….

Cấp ngày..........tháng..........năm..........tại.......................................................

(Đối với tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu.......................................................................................

Cấp ngày.........tháng..........năm..............tại.....................................................

Quốc tịch:.........................................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................

Số điện thoại:...........Fax:........................Email:...............................................

Là chủ sở hữu quyền liên quan đối với chương trình:....................................

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên B):

Họ và tên/Tên tổ chức: ..................................................................................

Là:...................................................................................................................

Sinh ngày:........... tháng........... năm..............................................................

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ........................…………….……..

Cấp ngày...........tháng..........năm..............tại..................................................

(Đối với tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu......................................................................................

Cấp ngày…......tháng...........năm..............tại..................................................

Quốc tịch:.......................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................

Số điện thoại:..................Fax:..............Email:................................................

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Bên A đồng ý chuyển nhượng quyền tác giả: ………thuộc quyền sở hữu của mình cho bên B đối với chương trình dưới đây:

(Ghi cụ thể tên quyền thoả thuận chuyển nhượng trong số các quyền quy định tại các Điều 29, 30, 31 Luật SHTT)

Tên chương trình:........................................................................................

Loại hình:.....................................................................................................

Tác giả:.........................................................................................................

Đã công bố/chưa công bố :..........................................................................

(Nếu chương trình đã công bố thì ghi rõ ngày, tháng, năm, hình thức, nơi công bố)

Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển bản sao chương trình cho bên B quản lý và khai thác các quyền liên quan đã được chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.

Thời gian chuyển bản sao chương trình:

(Các bên có thể ấn định thời hạn hoặc thời điểm chuyển bản sao chương trình)

Địa điểm chuyển bản sao tác phẩm:

Điều 3: Bên B khai thác sử dụng các quyền được chuyển nhượng quyền tác giả ghi tại Điều 1 Hợp đồng này phải tôn trọng các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4: Bên B phải thanh toán tiền nhận chuyển nhượng các quyền ghi tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên A theo phương thức sau:

(Giá chuyển nhượng, hình thức, cách thức thanh toán; thời gian, địa điểm thanh toán...)

Điều 5: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Bên A không được chuyển nhượng, sử dụng, cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng các quyền đã chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.

Điều 6: Các bên có nghĩa vụ thực hiện các cam kết tại Hợp đồng này. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia.

(Các bên có thể thoả thuận về việc bồi thường theo tỉ lệ % trên giá trị hợp đồng hoặc một khoản tiền nhất định).

Điều 7: Tất cả những tranh chấp về hợp đồng được giải quyết thông qua thoả thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể nộp đơn yêu cầu Trọng tài hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

(Các bên có thể thoả thuận lựa chọn toà án thuộc quốc gia liên quan)

Điều 8: Hợp đồng này có hiệu lực

(Các bên có thể thoả thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là ngày ký hợp đồng hoặc khoảng thời gian xác định sau ngày ký hợp đồng hoặc một ngày cụ thể)

Hợp đồng này được lập thành …….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản.

(Các bên có thể thoả thuận về ngôn ngữ, số bản của hợp đồng ký kết)

Bên A

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)

Bên B

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)

Ghi chú: Tuỳ theo từng trường hợp, hai bên vận dụng và có thể thoả thuận để thêm hoặc bớt nội dung của hợp đồng nhưng không được trái với các quy định của pháp luật.

3. Cách viết hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Thứ nhất, các quyền được chuyển nhượng chỉ bao gồm quyền nhân thân có thể chuyển giao và quyền tài sản mà không bao gồm các quyền nhân thân không thể chuyển giao. Theo đó, các quyền được chuyển nhượng là quyền công bố tác phẩm; quyền sao chép tác phẩm; quyền làm tác phẩm phái sinh; quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng; quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; quyền truyền đạt tác phẩm tới công chúng; quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao đối với tác phẩm điện ảnh và chương trình máy tính.

Thứ hai, nếu quyền tác giả có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu, trừ khi một hoặc một số đồng chủ sở hữu chuyển nhượng phần riêng biệt, có thể tách ra sử dụng độc lập.

Thứ ba, pháp luật quy định hình thức của hợp đồng chuyển nhượng QTG là phải bằng văn bản.

Thứ tư, một hợp đồng chuyển nhượng có đầy đủ nội dung như đề cập phía trên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý trong mục biểu mẫunhé.

Đánh giá bài viết
1 341
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo