Mẫu giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Mẫu giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài là gì? Mẫu giấy phép in gia công xuất bản phẩm gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài là gì?

Mẫu giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài là mẫu bản giấy phép được lập ra để ghi chép về việc cho phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài. Mẫu nêu rõ nội dung cho phép, thông tin in gia công... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: …./GP-

......, ngày…… tháng…... năm.…..

GIẤY PHÉP
In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
....................................................................

Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 195/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Căn cứ Thông tư số……/2020/TT-BTTTT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài số: ......... ngày...tháng...năm... của...,

CHO PHÉP:

1. Cơ sở in:

Địa chỉ:

Được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức (cá nhân) nước ngoài:

Địa chỉ:

Do ông (bà): làm đại diện.

Số hộ chiếu: ngày tháng năm do nước cấp.

Tên xuất bản phẩm được in gia công:

Khuôn khổ:

Số trang:

Số lượng:

Cửa khẩu xuất:

2. Cơ sở in phải in xuất bản phẩm đúng với mẫu đã được Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở đóng dấu.

3. Cơ sở in chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc in xuất bản phẩm in gia công. Tổ chức, cá nhân đặt in gia công chịu trách nhiệm về bản quyền đối với xuất bản phẩm đặt in gia công.

4. Xuất bản phẩm in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải xuất khẩu 100%; trường hợp phát hành, sử dụng tại Việt Nam thì phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Giấy phép này được sử dụng để làm thủ tục thông quan và có giá trị đến khi xuất khẩu hết số lượng xuất bản phẩm in gia công ghi tại Mục 1 của Giấy phép này.

Giấy phép bị sửa chữa, tẩy xoá, photocopy không có giá trị thực hiện./.

CỤC TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Mẫu giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Mẫu giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
0 Bình luận
Sắp xếp theo