Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh điểm học phần

Mẫu giấy đề nghị về việc điều chỉnh điểm học phần

Mẫu giấy đề nghị về việc điều chỉnh điểm học phần là mẫu giấy được cá nhân giáo viên lập ra để đề nghị về việc điều chỉnh điểm học phần. Mẫu giấy đề nghị nêu rõ thông tin giáo viên làm đơn, điểm học phần đề nghị điều chỉnh... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị điều chỉnh điểm học phần tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị về việc điều chỉnh điểm học phần như sau:

TRƯỜNG .......................

KHOA:..................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Về việc điều chỉnh điểm học phần

Kính gửi: Phòng Đào tạo

Tôi tên: ...................................... Số điện thoại liên hệ: ..............................

Là giảng viên giảng dạy thuộc Khoa: .........................................................

Tôi xin được điều chỉnh điểm học phần môn: ............................................

Mã học phần: ............................. Số tín chỉ: ..............................................

Tại học kỳ: ............. Năm học: ...................... Lần kiểm tra: ......................

Của sinh viên: ...........................................MSSV: ................... Lớp: ........

Thuộc Khoa: ..............................................................................................

Cụ thể như sau: ........................................................................................

Điểm học phần nhập trên phần mềm

Quản lý đào tạo

Điểm học phần đề nghị điều chỉnh

Điểm kiểm tra giữa học phần

Điểm kiểm tra kết thúc HP

Điểm học phần

Điểm kiểm tra giữa học phần

Điểm kiểm tra kết thúc HP

Điểm học phần

KTTX

KTĐK

Lần 1

Lần 2

KTTX

KTĐK

Lần 1

Lần 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lý do: ..........................................................................................................

Điều chỉnh điểm ở cột thứ: .........................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn!

.........., ngày...tháng...năm....

Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

(Ký, ghi rõ họ tên)

KHOA GIẢNG DẠY

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy đề nghị về việc điều chỉnh điểm học phần

Mẫu giấy đề nghị về việc điều chỉnh điểm học phần

Đánh giá bài viết
1 96
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo