Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

_____, ngày ____ tháng ___năm____

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Họ và tên (chữ in hoa): .......................................................Nam/Nữ:.................

2. Sinh ngày: ................. tháng ............. năm .........................................................

3. Quê quán: ............................................................................................................

4. Số CMND/thẻ căn cước/Hộ chiếu: ........., cấp ngày .........tháng..........năm.......

Nơi cấp: .................................................................................................................

5. Địa chỉ thường trú: .............................................................................................

6. Chứng chỉ hành nghề đã được cấp (ghi rõ số chứng chỉ, ngày cấp, lĩnh vực được phép hành nghề):….....................

Đề nghị được cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu với lý do (nêu rõ lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ):……………………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai nêu trên là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai trong đơn./.

(Đối với trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề do chứng chỉ đã cấp hết hạn sử dụng thì phải gửi kèm theo bảng kê khai các hoạt động liên quan trực tiếp đến việc tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu; giảng dạy về đấu thầu trong thời hạn sử dụng của chứng chỉ đã cấp theo Mẫu số 4 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này).

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 54
0 Bình luận
Sắp xếp theo