Mẫu danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương cho cá nhân của Viện kiểm sát

Mẫu bản danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương cho cá nhân của Viện kiểm sát

Mẫu danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương cho cá nhân của Viện kiểm sát là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương cho cá nhân của Viện kiểm sát. Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2019/TT-VKSTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương của Viện kiểm sát

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ TRÌNH TẶNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…..., ngày ….. tháng ….. năm……

DANH SÁCH
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “ ………”

(Kèm theo Tờ trình số ... ngày... tháng ... năm ..... của ……)
(Đối với các cá nhân đang công tác trong ngành KSND)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Ngày tháng năm vào Ngành

Số năm công tác

trong Ngành

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

Nam

Nữ

Tổng số

Số năm giữ chức vụ quản lý

1

2

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương cho cá nhân của Viện kiểm sát

Mẫu danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương cho cá nhân của Viện kiểm sát

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 169
0 Bình luận
Sắp xếp theo