Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu biên bản về việc họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu biên bản về việc họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung họp hội đồng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

............., ngày...tháng...năm...

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP BỘ
NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

3. Cơ quan chủ trì nhiệm vụ:

4. Quyết định thành lập hội đồng:

5. Ngày họp:

6. Địa điểm:

7. Thành viên của hội đồng: Tổng số: ... có mặt:... vắng mặt:...

8. Khách mời dự:

9. Tổng số điểm:

10. Tổng số đầu điểm:

11. Điểm trung bình ban đầu:

12. Tổng số đầu điểm: ......... trong đó: - hợp lệ:............ - không hợp lệ: ...............

13. Tổng số điểm hợp lệ:

14. Điểm trung bình cuối cùng:

15. Kết luận và kiến nghị của hội đồng:

- Các giá trị khoa học và ứng dụng:

* Giá trị khoa học:

* Giá trị ứng dụng:

- Hiệu quả nghiên cứu:

* Về giáo dục và đào tạo:

* Về kinh tế - xã hội:

* Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và địa chỉ ứng dụng:

- Hiệu quả hợp tác quốc tế

* Rút ngắn thời gian nghiên cứu trong nước

* Đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ khoa học và công nghệ của Việt Nam

* Công bố kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ

* Tranh thủ trang thiết bị nghiên cứu khoa học hiện đại của đối tác

- Các nội dung cần sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh:

- Kiến nghị về khả năng áp dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu, địa chỉ ứng dụng:

- Kiến nghị về khả năng phát triển của nhiệm vụ:

16. Xếp loại:

Ghi chú:

- Xếp loại (theo điểm trung bình cuối cùng): Xuất sắc: 95-100 điểm; Tốt: 85-94 điểm; Khá: 70-84 điểm; Đạt: 50-69 điểm; Không đạt: < 50 điểm

- Điểm của thành viên hội đồng chênh lệch >20 điểm so với điểm trung bình ban đầu coi là điểm không hợp lệ và không được tính vào tổng số điểm hợp lệ.

Chủ tịch hội đồng

(ký, họ tên)

Thư ký

(ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Mẫu biên bản về việc họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu biên bản về việc họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Đánh giá bài viết
1 20
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo