Mẫu biên bản của hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu biên bản của hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu biên bản của hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản của hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội là gì?

Mẫu biên bản của hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc xét duyệt trợ giúp xã hội. Mẫu nêu rõ nội dung của biên bản, thông tin xét duyệt...

2. Mẫu biên bản của hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội
xã/phường/thị trấn…………………………….

1. Thời gian (Ghi thời gian, ngày, tháng, năm) ..........................................................

2. Địa điểm .................................................................................................................

3. Thành phần

- Thành viên Hội đồng có mặt (Ghi họ tên, chức danh):

...................................................................................................................................

- Thành viên Hội đồng vắng mặt (Ghi họ tên, chức danh):

...................................................................................................................................

- Đại biểu dự khác (Nếu có):......................................................................................

4. Nội dung họp:

...................................................................................................................................

5. Tóm tắt diễn biến buổi họp (Ghi tóm tắt các ý kiến phát biểu, thảo luận)

...................................................................................................................................

6. Kết luận của Hội đồng (Ghi cụ thể các trường hợp xét duyệt đủ điều kiện, không đủ điều kiện hưởng chính sách, lý do):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Hội nghị kết thúc hồi giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm Biên bản này được làm thành ... bản, gửi kèm hồ sơ đối tượng ... bản và lưu ... bản.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

…., ngày ….. tháng ….. năm 20...
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu)

Mẫu biên bản của hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội

Mẫu biên bản của hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 32
0 Bình luận
Sắp xếp theo