Mẫu báo cáo thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác

Mẫu bản báo cáo thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác

Mẫu báo cáo thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác. Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2019/TT-VKSTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN (HOẶC ĐỀ NGHỊ KHEN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

…………….., ngày…… tháng.....năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG……..2
(Về thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác)

Tên tập thể đề nghị khen thưởng3
(Ghi đầy đủ không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Đối với tập thể ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác...

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo nêu ngắn gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất của tập thể (hoặc cá nhân) đã đạt được (trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của Nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân...).

III. ĐỀ NGHỊ

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG4
(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ5
(HOẶC NGƯỜI BÁO CÁO)
(Ký, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA VKSND TỐI CAO6
(Ký, đóng dấu)

1 Chỉ áp dụng đối với báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng tập thể; đối với cá nhân không ghi mục này;

2 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng (Huân chương các loại, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao);

3 Như footnote 1.

4 Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan trình khen thưởng;

5 Nếu là cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp;.

6 Chỉ áp dụng đối với việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước (Huân chương các loại, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ)./..

Mẫu báo cáo thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác

Mẫu báo cáo thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 165
0 Bình luận
Sắp xếp theo