Mẫu báo cáo đánh giá nội dung hợp tác quốc tế trong nhiệm vụ hợp tác song phương

Mẫu báo cáo về việc đánh giá nội dung hợp tác quốc tế trong nhiệm vụ hợp tác song phương

Mẫu báo cáo về việc đánh giá nội dung hợp tác quốc tế trong nhiệm vụ hợp tác song phương là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc đánh giá nội dung hợp tác quốc tế trong nhiệm vụ hợp tác song phương. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc đánh giá nội dung hợp tác quốc tế trong nhiệm vụ hợp tác song phương như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đơn vị: ………………………

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
TRONG NHIỆM VỤ HỢP TÁC SONG PHƯƠNG
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

2. Thời gian thực hiện:

Bắt đầu:

Kết thúc:

3. Đối tác Việt Nam:

a. Tên cơ quan chủ trì Việt Nam (tên, địa chỉ, website):

b. Chủ nhiệm nhiệm vụ (tên, điện thoại cơ quan, fax, email, điện thoại di động)

4. Đối tác nước ngoài

a. Tên cơ quan đối tác nghiên cứu nước ngoài (tên, địa chỉ, website)

b. Chủ nhiệm nhiệm vụ (tên, điện thoại cơ quan, fax, email, điện thoại di động)

5. Kinh phí phía Việt Nam:

a. Tổng kinh phí:

o Tổng kinh phí:

o Kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước:

b. Kinh phí đã chi

6. Kinh phí của đối tác ngoài :

II. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ:

1. Các nội dung chính phía Việt Nam đã triển khai

a.

b.

c.

2. Các nội dung hợp tác chính với đối tác nước ngoài

a.

b.

c.

3. Các kết quả đạt được

a. Kết quả KH&CN (mẫu, sản phẩm, giống, mô hình trình diễn; bí quyết/quy trình công nghệ, phần mềm; sơ đồ, cơ sở dữ liệu, báo cáo phân tích, bài báo đăng tải, ...)

b. Năng cao năng lực cán bộ KH&CN của Việt Nam (số lượng cán bộ được đào tạo, bằng cấp, số đoàn trao đổi, số lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị, ...)

c. Tranh thủ trang thiết bị nghiên cứu khoa học hiện đại của đối tác (đối tác hỗ trợ trang thiết bị, hoặc cán bộ khoa học Việt Nam được nghiên cứu, sử dụng trang thiết bị hiện đại của đối tác để phân tích, làm thí nghiệm, ...)

d. Một số kết quả khác

4. Đánh giá

a. Đánh giá về chất lượng kết quả KH&CN của nhiệm vụ (có thể so sánh với một số nội dung nghiên cứu có liên quan được tiến hành trong nước từ trước đến nay).

b. Ứng dụng vào thực tiễn đời sống (sản xuất, kinh doanh).

c. Đánh giá về năng lực và tính tiên tiến (đi trước, kinh nghiệm) của đối tác nước ngoài.

d. Nêu và đánh giá về tầm quan trọng của vai trò hỗ trợ của đối tác nước ngoài (rút ngắn thời gian nghiên cứu trong nước, kết quả thu được có chất lượng tương đương quốc tế, ...).

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

1. NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG QUÁ TRÌNH HỢP TÁC VỚI ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

a.

b.

c.

2. KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP

a.

b.

c.

3. DỰ KIẾN CÁC NỘI DUNG SẼ TRIỂN KHAI TIẾP THEO (trên cơ sở kế thừa các kết quả của Nhiệm vụ, về triển khai trong nước cũng như với đối tác nước ngoài)

(*) Ngoài mục tiêu đánh giá trong nước, Báo cáo này sẽ được dùng cho các phiên họp kiểm điểm kết quả thực hiện các cam kết trong Nghị định thư hợp tác với nước ngoài về KH&CN. Trong một số trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu viết báo cáo này bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

............, ngày...tháng...năm...

Chủ nhiệm nhiệm vụ
(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu báo cáo về việc đánh giá nội dung hợp tác quốc tế trong nhiệm vụ hợp tác song phương

Mẫu báo cáo về việc đánh giá nội dung hợp tác quốc tế trong nhiệm vụ hợp tác song phương

Đánh giá bài viết
1 36
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo