Mẫu 03A-HSB: Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

Mẫu 03A-HSB: Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng là gì? Mẫu bản quyết định hưởng trợ cấp gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 03A-HSB: Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng là gì?

Mẫu 03A-HSB: Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định... Mẫu được ban hành theo Quyết định 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội.

2. Mẫu 03A-HSB: Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

BẢO HIỂM XÃ HỘI .........

BẢO HIỂM XÃ HỘI .............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: ................../QĐ-BHXH

............, ngày ...... tháng .... năm .......

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ………………..

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (1);

Căn cứ Quyết định số ……../QĐ-TCCB ngày …tháng.. năm … của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ..............;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: … ngày …tháng… năm …. của Hội đồng giám định y khoa ………..;

Theo đề nghị tại Công văn số .… ngày .… tháng ..... năm ...... của ……….. và hồ sơ của ông, bà …………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông/Bà: ................................………......... Sinh ngày..…tháng…năm............

Tên đơn vị sử dụng lao động: ...............................…….….....…...................................

Bị tai nạn lao động ngày ...............................……………......................…...................

Tổng thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc đến ngày.../tháng....../năm.... là.....năm.....tháng.

Mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp tai nạn lao động:…….đồng

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động …………….. %

Được hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng từ tháng.......năm ..................

Điều 2. Mức hưởng trợ cấp như sau:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: …………….......đồng

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội: ………….. đồng

c. Trợ cấp người phục vụ (nếu có): ……………….. đồng

Tổng số tiền trợ cấp hàng tháng (a+b+c): ……………… đồng

(Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………….…)

d. Mức phí giám định y khoa được hưởng: ..................................... đồng

e. Hình thức nhận trợ cấp (2): ..............................................................………............

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện (3) ………………… và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Ông/Bà..............................;

- Đơn vị sử dụng lao động;

- Lưu hồ sơ (01 bản).

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Đối với trường hợp hưởng trước ngày 01/7/2016 thì thay bằng Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

- (2) Tường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản, số tài khoản...., tên ngân hàng mở tài khoản...., chi nhánh ngân hàng mở tài khoản.....”.

- (3) Nếu BHXH huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện” bằng “Kế toán trưởng”.

Mẫu 03A-HSB: Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

Mẫu 03A-HSB: Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
0 Bình luận
Sắp xếp theo