Hướng dẫn tinh giản chương trình học kỳ II THCS, THPT

Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH 2020 hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II

Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020

Hướng dẫn giảm tải chương trình học THCS, THPT năm học 2019-2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH nhằm hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II năm học 2019 - 2020.

Theo Công văn này, tiếp tục thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học để dạy và học phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2019 - 2020.

Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào nội dung Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù môn học.

Đối với các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, cơ sở giáo dục trung học chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục.

Đặc biệt, không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH và các nội dung “Không dạy”, “Không làm”, “Không thực hiện”, “Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)” theo hướng dẫn tại Công văn này.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________

Số: 1113/BGDĐT-GDTrH

V/v Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố;

- Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2019-2020; ngày 25/3/2020 Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình cho học sinh phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch COVID-19 năm học 2019-2020. Để bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học của học kì II năm học 2019-2020. Cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học kèm theo Công văn này để dạy và học phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2019-2020.

Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào nội dung Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù của môn học.

Đối với các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, cơ sở giáo dục trung học chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục.

2. Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 và các nội dung “Không dạy”; “Không làm"; “Không thực hiện”; “Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)" theo hướng dẫn tại Công văn này.

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn tại Công văn này, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có góp ý thêm hoặc có vướng mắc, đề nghị Sở GDĐT báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) bằng văn bản và gửi qua email: vugdtrh@moet.gov.vn để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

- Các Cục, Vụ, Viện KHGDVN;

- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

1. Nội dung tinh giản môn ngữ văn THCS

Tinh giản môn Ngữ văn lớp 6

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Mưa

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lao xao

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cầu Long Biên- chứng nhân lịch sử

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập truyện và kí

Cả bài

Không dạy

Động Phong Nha

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

2

Tiếng Việt

Ẩn dụ

II. Các kiểu ẩn dụ

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I (Ẩn dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

Hoán dụ

II. Các kiểu hoán dụ

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I (Hoán dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

Các thành phần chính của câu

Cả bài

Không dạy

Câu trần thuật đơn

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Câu trần thuật đơn có từ

II. Các kiểu câu trần thuật đơn có từ

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Câu trần thuật đơn không có từ

II. Câu miêu tả và câu tồn tại

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Câu trần thuật đơn

Câu trần thuật đơn có từ

Câu trần thuật đơn không có từ

Cả 03 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I, II của mỗi bài.

Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)

II. Chữa một số lỗi thường gặp

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

II. Chữa một số lỗi thường gặp

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

Kiểm tra Tiếng Việt

Cả bài

Không thực hiện

3

Tập làm văn

Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Cả bài

Không dạy

Luyện nói về văn miêu tả

Cả bài

Không dạy

Tập làm thơ bốn chữ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Viết bài tập làm văn số 6 - Văn tả người

Cả bài

Học sinh làm bài ở nhà

Ôn tập văn miêu tả

Cả bài

Không dạy

Viết đơn

I. Khi nào cần viết đơn?

II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn

Khuyến khích học sinh tự đọc

Viết đơn

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần III (bài Viết đơn), phần II (bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi).

4

Chương trình địa phương

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Tinh giản môn Ngữ văn Lớp 7

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Sự giàu đẹp của tiếng Việt

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ca Huế trên sông Hương

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Quan Âm Thị Kính

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Kiểm tra phần Văn

Cả bài

Không thực hiện

2

Tiếng Việt

Thêm trạng ngữ cho câu

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

II. Tách trạng ngữ thành câu riêng

III. Luyện tập: Bài tập 2,3

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Thêm trạng ngữ cho câu

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I (bài Thêm trạng ngữ cho câu); phần I, bài tập 1 phần

III. Luyện tập (bài Thêm trạng ngữ cho câu- tiếp theo).

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

II. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

II. Luyện tập: Bài tập 3

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài; bài tập 1, 2 phần II (bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động- tiếp theo).

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Dấu gạch ngang

II. Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy Dấu gạch ngang

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I, II (bài Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy); phần I (bài Dấu gạch ngang).

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Ôn tập phần Tiếng Việt

1. Các kiểu câu đơn đã học

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

4. Các phép tu từ cú pháp đã học

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập phần Tiếng Việt

Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài (1 tiết). Tự học có hướng dẫn: tập trung vào nội dung 2 (bài Ôn tập phần Tiếng Việt); nội dung 3 (bài Ôn tập phần Tiếng Việt- tiếp theo).

3

Tập làm văn

Tìm hiểu chung về văn nghị luận Đặc điểm của văn bản nghị luận

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Cách làm bài văn lập luận chứng minh

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Ôn tập văn nghị luận

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

Cách làm bài văn lập luận giải thích

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

Luyện tập lập luận giải thích

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

Cả bài

Không dạy

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Văn bản đề nghị

I. Đặc điểm của văn bản đề nghị

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Văn bản báo cáo

I. Đặc điểm của văn bản báo cáo

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Văn bản đề nghị Văn bản báo cáo

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần II của mỗi bài.

Hoạt động ngữ văn

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

4

Chương trình địa phương

Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (tiếp theo)

Cả 02 bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Tinh giản môn Ngữ văn Lớp 8

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Khi con tu hú

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đi đường (Tẩu lộ)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay Về giáo dục)

Đọc hiểu văn bản: câu hỏi 2, 3

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục (trích

Trưởng giả học làm sang)

Đọc- hiểu văn bản: câu hỏi 1, 2, 3, 4

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay Về giáo dục)

Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục (trích

Trưởng giả học làm sang)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết):

Bài Đi bộ ngao du: tập trung hướng dẫn học sinh đọc văn bản; trả lời câu hỏi 1, 4 phần Đọc – hiểu văn bản; đọc phần Ghi nhớ ở cuối bài;

Bài Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục: tập trung hướng dẫn học sinh đọc văn bản; tóm tắt văn bản; nhận biết được chủ đề của văn bản

(phần Ghi nhớ); không trả lời các câu hỏi sau

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

bài học.

Kiểm tra Văn

Cả bài

Không thực hiện

Trả bài kiểm tra Văn

Cả bài

Không dạy

Tổng kết phần Văn

Bài tập 2*

Khuyến khích học sinh tự làm

Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

Bài tập 3*

Khuyến khích học sinh tự làm

Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

Bài tập 7

Khuyến khích học sinh tự làm

Tổng kết phần Văn

Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

Cả 03 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung hướng dẫn học sinh làm các bài tập 1, 4, 5, 6, 8.

2

Tiếng Việt

Câu nghi vấn Câu cầu khiến Câu cảm thán Câu trần thuật

Câu phủ định

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Câu nghi vấn (tiếp theo)

IV. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Câu nghi vấn Câu cầu khiến Câu cảm thán Câu trần thuật Câu phủ định

Câu nghi vấn (tiếp theo)

Cả 06 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (3 tiết):

- Câu nghi vấn (2 bài): hướng dẫn tự học trong 1 tiết;

- Câu cầu khiến, Câu cảm thán: hướng dẫn tự học trong 1 tiết;

- Câu trần thuật, Câu phủ định: hướng dẫn tự học trong 1 tiết.

Ở mỗi bài, tập trung hướng dẫn học sinh nhận biết đặc điểm hình thức và chức năng của câu.

Hội thoại

Hội thoại (tiếp theo)

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

(tiếp theo)

Cả 02 bài

Không thực hiện

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

3

Tập làm văn

Ôn tập về văn bản thuyết minh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Hành động nói

I. Hành động nói là gì?

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Hành động nói (tiếp theo)

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Hành động nói

Hành động nói (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần II (bài Hành động nói), phần I (bài Hành động nói- tiếp theo).

Ôn tập về luận điểm

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập làm văn bản tường trình

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Luyện tập làm văn bản thông báo

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

4

Chương trình địa phương

Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Chương trình địa phương (phần Văn)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Tinh giản môn văn Lớp 9

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Đọc- hiểu văn bản: các câu hỏi 1, 3, 5, 6

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung trả lời các câu hỏi 2, 4.

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Con cò

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Sang thu

Đọc- hiểu văn bản: câu hỏi 2, 3 Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Nói với con

Đọc- hiểu văn bản: câu hỏi 2, 3, 4, 5

Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Sang thu

Nói với con

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào đọc văn bản, trả lời câu hỏi 1 phần Đọc - hiểu văn bản và phần Ghi nhớ ở cả hai bài.

Kiểm tra về thơ

Cả bài

Không thực hiện

Bến quê (trích)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Rô- bin- xơn ngoài đảo hoang (trích

Rô-bin-xơn Cru-xô)

Đọc- hiểu văn bản: câu hỏi 1, 2

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã)

Đọc- hiểu văn bản: câu hỏi 2, 3, 4

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Rô- bin- xơn ngoài đảo hoang (trích

Rô-bin-xơn Cru-xô)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung đọc hai văn bản; trả lời

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã)

các câu hỏi 3, 4 phần Đọc – hiểu văn bản Rô- bin- xơn ngoài đảo hoang, câu hỏi 1 phần Đọc – hiểu văn bản Con chó Bấc; phần Ghi nhớ ở cả hai bài.

Kiểm tra về truyện

Cả bài

Không thực hiện

Bắc Sơn (trích hồi bốn)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tổng kết phần Văn học nước ngoài

Bài tập 1, 2, 3, 5

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Tổng kết phần Văn học

Bài tập 1, 2, 3

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)

A. Nhìn chung về nền văn học Việt Nam

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Tổng kết phần Văn học nước ngoài Tổng kết phần Văn học

Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)

Cả 03 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào bài tập 4 (bài Tổng kết phần Văn học nước ngoài), bài tập 4 (bài Tổng kết phần Văn học), phần B (bài Tổng kết phần Văn học- tiếp theo).

2

Tiếng Việt

Nghĩa tường minh và hàm ý

II. Luyện tập: các bài tập 3, 4

Khuyến khích học sinh tự làm

Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

II. Luyện tập: các bài tập 1, 3, 4, 5

Khuyến khích học sinh tự làm

Nghĩa tường minh và hàm ý

Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào các bài tập 1, 2 (bài Nghĩa tường minh và hàm ý), bài tập 2 (bài Nghĩa tường minh và hàm ý- tiếp theo).

Tổng kết về ngữ pháp

A. Từ loại

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

D. Các kiểu câu

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Tổng kết về ngữ pháp

Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần B (bài Tổng kết về ngữ pháp), phần C (bài Tổng kết về ngữ pháp- tiếp theo).

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Kiểm tra phần Tiếng Việt

Cả bài

Không thực hiện

3

Tập làm văn

Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Cả bài

Không dạy

Luyện tập viết biên bản

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập viết hợp đồng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Cả bài

Không dạy

4

Chương trình địa phương

Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) (tiếp theo)

Cả 02 bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

2. Nội dung tinh giản môn Toán THCS

Tinh giản môn Toán lớp 6

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

SỐ HỌC

1

Chương III. Phân số

§2. Phân số bằng nhau

?2

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 8; 10.

Khuyến khích học sinh tự làm

§1. Mở rộng khái niệm phân số và

§2

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Luyện tập

Bài tập 21, 27.

Khuyến khích học sinh tự làm

§4. Rút gọn phân số. Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§5. Quy đồng mẫu nhiều phân số

Mục 1. Quy đồng mẫu hai phân số

Tự học có hướng dẫn

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

§5 và Luyện tập

Cả hai bài

Tích hợp thành một bài

Bài tập 36

Khuyến khích học sinh tự làm

§6. So sánh phân số

Mục 1. So sánh hai phân số cùng mẫu

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 40, 41

Khuyến khích học sinh tự làm

§7. Phép cộng phân số

Mục 1. Cộng hai phân số cùng mẫu

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 45, 46

Khuyến khích học sinh tự làm

§8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài tập 48, 50, 51

Khuyến khích học sinh tự làm

§7, §8 và Luyện tập

Bài tập 53, 54, 57

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 3 bài

Tích hợp thành một bài

§10. Phép nhân

Bài tập 70, 72

Khuyến khích học sinh tự làm

§11. Tính chất cơ bản của phép nhân

Bài tập 75, 77

Khuyến khích học sinh tự làm

§10. §11 và Luyện tập

Bài tập 78, 82, 83

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 3 bài

Tích hợp thành một bài

§12. Phép chia phân số

Bài tập 85, 87

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

§12 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Luyện tập

Bài tập 102

Khuyến khích học sinh tự làm

§13 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài tập 116, 117, 119

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§15. Tìm một số biết giá trị phân số của nó

Bài tập 127, 130

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 136

Khuyến khích học sinh tự làm

§15 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§16. Tìm tỉ số của hai số

Bài tập 139, 140, 141

Khuyến khích học sinh tự làm

§16 và Luyện tập

Bài tập 147, 148

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§17. Biểu đồ phần trăm

§17

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập chương III

Bài tập 154; 159; 160; 167.

Khuyến khích học sinh tự làm

Ôn tập cuối năm phần số

Bài tập 174; 177; 178.

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

HÌNH HỌC

1

Chương II. Góc

Luyện tập

Bài tập 35; 36; 37.

Khuyến khích học sinh tự làm

§6 và luyện tập

Bài tập

Tích hợp thành một bài

§7. Thực hành đo góc trên mặt đất

Cả bài

Không dạy

§8. Đường tròn

Mục 3: Một công dụng khác của com pa.

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tinh giản môn Toán Lớp 7

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

ĐẠI SỐ

1

Chương III. Thống kê

§3. Biểu đồ. Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Luyện tập

Bài tập 18

Khuyến khích học sinh tự làm

§4 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

2

Chương IV. Biểu thức đại số

§1. Khái niệm về biểu thức đại số

Mục 1. Nhắc lại về biểu thức

Tự học có hướng dẫn

§2. Giá trị của một biểu thức đại số và §1

Bài tập 8

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

§3. Đơn thức

Bài tập 14

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 20

Khuyến khích học sinh tự làm

§4 và luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Luyện tập

Bài tập 36, 37

Khuyến khích học sinh tự làm

§6. Cộng trừ đa thức. Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§8. Cộng trừ đa thức một biến. Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

HÌNH HỌC

1

Chương II. Tam giác

§7. Định lí Py-ta-go. Luyện tập

?2

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập và §7

Bài tập 61, 62

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

Mục 1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của tam giác vuông

Tự học có hướng dẫn

Định lí

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập và §8

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§9. Thực hành ngoài trời

Cả bài

Không dạy

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

2

Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

§1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

?2

Tự học có hướng dẫn

Định lí 1

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Luyện tập và §1

Bài tập 6, 7

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.

?3; ?4

Tự học có hướng dẫn

Định lí 1

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập và §2.

Bài tập 11; 13; 14.

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác.

?1; ?2

Tự học có hướng dẫn

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Luyện tập và §3

Bài tập 17; 20.

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

Mục 2 a)

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập và §4

Bài tập 25; 30.

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

§5. Tính chất tia phân giác của một góc.

Mục 1a)

Tự học có hướng dẫn

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Luyện tập và §5

Bài tập 35

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác.

?1

Tự học có hướng dẫn

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Luyện tập và §6

Bài tập 43

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.

Mục 1a) và mục 3. Ứng dụng

Khuyến khích học sinh tự đọc

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Luyện tập và §7

Bài tập 49; 50; 51

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác.

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Luyện tập và §8

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

§9. Tính chất ba đường cao của tam giác.

?2

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập và §9

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Tinh giản chương trình Toán Lớp 8

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

ĐẠI SỐ

1

Chương 3. Phương trình bậc nhất một ẩn

§4. Phương trình tích.

?1; ?3; ?4.

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập

Bài tập 26

Khuyến khích học sinh tự làm

§4 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu.

Mục 4. Áp dụng

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập

Bài tập 33

Khuyến khích học sinh tự làm

§5 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

?3

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 36

Khuyến khích học sinh tự làm

§7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

?1; ?2

Tự học có hướng dẫn

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Luyện tập

Bài tập 43; 49

Khuyến khích học sinh tự làm

§6; §7 và Luyện tập

Cả 3 bài

Tích hợp thành một bài

Ôn tập chương

Bài tập 53; 54; 56

Khuyến khích học sinh tự làm

2

Chương 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Luyện tập

Bài tập 10; 12

Khuyến khích học sinh tự làm

§2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Mục 4. Giải bất phương trình đưa được về dạng ax + b < 0; ax + b > 0; ax + b £ 0; ax + b ³ 0.

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 21; 27

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 28; 32; 33; 34.

Khuyến khích học sinh tự làm

§4 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

HÌNH HỌC

1

Chương 3. Tam giác đồng dạng

§1. Định lí Ta - lét trong tam giác

Mục 1. Tỉ số của hai đoạn thẳng

Tự học có hướng dẫn

§2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta – lét.

Mục 2. Hệ quả của định lí Ta-let

Không yêu cầu học sinh chứng minh.

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Luyện tập

Bài tập 12; 13; 14.

Khuyến khích học sinh tự làm

§2 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§3. Tính chất đường phân giác của tam giác.

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Luyện tập

Bài tập 21; 22.

Khuyến khích học sinh tự làm

§3 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng.

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Bài tập 25

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 26

Khuyến khích học sinh tự làm

§4 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

§6. Trường hợp đồng dạng thứ hai

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Bài tập 34

Khuyến khích học sinh tự làm

§7. Trường hợp đồng dạng thứ ba.

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Luyện tập

Bài tập 41; 42

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

§5; §6; §7 và Luyện tập

Cả 4 bài

Tích hợp thành một bài

§8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Định lí 1; Định lí 2; Định lí 3

Không yêu cầu học sinh chứng minh.

Luyện tập

Bài tập 51

Khuyến khích học sinh tự làm

§8 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

§9.

Tự học có hướng dẫn

Ôn tập chương

Bài tập 59; 61.

Khuyến khích học sinh tự làm

2

Chương 4. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

§2. Hình hộp chữ nhật.

Mục 2. Đường thẳng song song với mặt phẳng. Hai mặt phẳng song song

Không yêu cầu học sinh giải thích vì sao đường thẳng song song với mặt phẳng và hai mặt phẳng song song với nhau

Bài tập 8; 10.

Khuyến khích học sinh tự làm

§3.Thể tích của hình hộp chữ nhật.

Mục 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc

Không yêu cầu học sinh giải thích vì sao đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc với nhau

Bài tập 11; 12

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 18

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

§1. Hình hộp chữ nhật; §2; §3 và Luyện tập

Cả 4 bài

Tích hợp thành một bài

§5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Bài tập 26

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 32; 35.

Khuyến khích học sinh tự làm

§4. Hình lăng trụ đứng; §5; §6. Thể tích của hình lăng trụ đứng và Luyện tập

Cả 4 bài

Tích hợp thành một bài

§7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Mục 3. Hình chóp cụt đều

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 39

Khuyến khích học sinh tự làm

§8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Mục 2. Ví dụ

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 42

Khuyến khích học sinh tự làm

§9. Thể tích của hình chóp đều

? trong mục 2. Ví dụ

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 45; 46

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 48; 50

Khuyến khích học sinh tự làm

§7; §8; §9 và Luyện tập

Cả 4 bài

Tích hợp thành một bài

Ôn tập chương

Bài tập 55; 57; 58

Khuyến khích học sinh tự làm

Tinh giản môn Toán Lớp 9

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

ĐẠI SỐ

1

Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

§5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

?5

Tự học có hướng dẫn

§6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

?6; ?7

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập

Bài tập 35; 38

Khuyến khích học sinh tự làm

§5; §6 và Luyện tập

Cả 3 bài

Tích hợp thành một bài

2

Chương IV. Hàm số

y = ax2(a ≠0) - Phương trình bậc hai một ẩn

§2. Đồ thị của hàm

y = ax2 (a ¹ 0) (tiếp)

?1; ?2

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập

Bài tập 8; 9; 10

Khuyến khích học sinh tự làm

§1. Hàm số

y = ax2 (a ≠0); § 2 và Luyện tập

Cả 3 bài

Tích hợp thành một bài

§3. Phương trình bậc hai một ẩn

?4; ?5; ?6; ?7 và ví dụ 3.

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 14

Khuyến khích học sinh tự làm

§5. Công thức nghiệm thu gọn.

Bài tập 19

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Luyện tập

Bài tập 21; 23; 24

Khuyến khích học sinh tự làm

§4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai; §5 và Luyện tập

Cả 3 bài

Tích hợp thành một bài

Luyện tập

Bài tập 30; 31; 32; 33

Khuyến khích học sinh tự làm

§6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Luyện tập

Bài tập 38; 39; 40

Khuyến khích học sinh tự làm

§7. Phương trình quy về phương trình bậc hai và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Bài tập 44

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 45; 46; 52; 53

Khuyến khích học sinh tự làm

§8 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Ôn tập chương IV

Bài tập 62; 63; 64; 65; 66

Khuyến khích học sinh tự làm

HÌNH HỌC

1

Chương III. Góc với đường tròn

§3. Góc nội tiếp

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh.

Bài tập 17; 22

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Luyện tập

Bài tập 23; 24; 25; 26

Khuyến khích học sinh tự làm

§3 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

?2

Khuyến khích học sinh tự đọc

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Bài tập 30

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 32; 35

Khuyến khích học sinh tự làm

§4 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§5. Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn

?1; ?2

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập

Bài tập 41; 42; 43

Khuyến khích học sinh tự làm

§5 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§6. Cung chứa góc Luyện tập.

Khuyến khích học sinh tự đọc

§7. Tứ giác nội tiếp.

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh.

Luyện tập

Bài tập 58; 59; 60

Khuyến khích học sinh tự làm

§7 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

§9. Độ dài đường tròn, cung tròn

Mục 1. Công thức tính độ dài đường tròn

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập

Bài tập 71; 72; 74; 75; 76

Khuyến khích học sinh tự làm

§9 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Mục 1: Công thức tính diện tích hình tròn

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập

Bài tập 83; 84; 85; 86; 87

Khuyến khích học sinh tự làm

§10 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Ôn tập chương III

Bài tập 92; 93; 94; 98; 99

Khuyến khích học sinh tự làm

2

Chương IV. Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

§1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Mục 2: Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng; ?3.

Không dạy

Luyện tập

Bài tập 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Khuyến khích học sinh tự làm

§1 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§2. Hình nón - Diện tích xung quan và thể tích hình nón

Mục 4. Hình nón cụt ;

Mục 5. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón cụt

Không dạy

Bài tập 22

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Cả bài

Không dạy

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

§3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Bài tập 32; 34

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 36; 37

Khuyến khích học sinh tự làm

§3 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Ôn tập chương 4

Bài tập 41; 42; 44; 45

Khuyến khích học sinh tự làm

Ghi chú: Đối với bài tích hợp khi thiết kế bài dạy cần: (1) Giảm thời lượng. (2) Lựa chọn những nội dung cốt lõi. (3) Sắp xếp mạch nội dung kiến thức một cách logic. (4) Có thể không yêu cầu HS chứng minh định lí, tính chất, công thức, hệ quả. (5) Lựa chọn những bài tập dạng cơ bản./.

...........................................................

Ngoài ra chi tiết nội dung tinh giản các môn học khác của khối THCS, THPT mời các bạn xem trên file PDF hoặc sử dụng file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO
TẠO
_________
Số: 1113/BGDĐT-GDTrH
V/v Hướng dẫn thực hiện điều
chỉnh nội dung dạy học học
II năm học 2019-2020
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020
Kính gửi:
- Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, thành phố;
- Sở Giáo dục, Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ, ngày 13/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Quyết định số
736/QĐ-BGDĐT điều chỉnh khung kế hoạch thời gian m học đối với giáo dục mầm non,
giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2019-2020; ngày
25/3/2020 B GDĐT đã ban hành Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn dạy học qua
Internet, trên truyền hình cho học sinh phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học trường
dịch COVID-19 năm học 2019-2020. Để bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục kết
thúc năm học, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT hướng dẫn thực
hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học của học II năm học 2019-2020. Cụ thể như
sau:
1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 của Bộ
GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông thực hiện điều
chỉnh nội dung dạy học các môn học kèm theo Công văn này để dạy học phù hợp với thời
gian còn lại của m học 2019-2020.
Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, sở giáo dục trung học căn cứ
vào nội dung Công văn y để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo
đặc thù của môn học.
Đối với các môn học thuật, Âm nhạc, Thể dục, sở giáo dục trung học ch động
điều chỉnh nội dung hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của sở giáo
dục.
2. Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo Công
văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 các nội dung Không dạy”; “Không làm";
“Không thực hiện”; “Khuyến khích học sinh t học (tự đọc, tự xem, tự làm, t thực hiện)" theo
hướng dẫn tại Công văn y.
Bộ GDĐT yêu cầu các S GDĐT chỉ đạo c sở giáo dục trung học thực hiện điều
chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn tại Công văn này, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện
Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương
trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh
từ năm học 2017-2018.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu góp ý thêm hoặc vướng mắc, đề nghị Sở
GDĐT báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) bằng văn bản gửi qua email:
vugdtrh@moet.gov.vn để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
KT. BỘ TRƯỞNG
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Cục, Vụ, Viện KHGDVN;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
____________
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC SỞ HỌC
II, NĂM HỌC 2019-2020
MÔN CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của B trưởng Bộ
GDĐT)
Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ
vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn giáo viên xây
dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung thời gian thực hiện, phù hợp
với tình hình thực tế.
1. Lớp 6
TT
Bài
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
1
Bài 18. Các phương
pháp chế biến thực
phẩm
Mục I. Phương pháp chế
biến thực phẩm sử dụng
nhiệt
Tiểu mục 1b; 4a
Không dạy
Mục I. Phương pháp chế
biến thực phẩm sử dụng
nhiệt
Tiểu mục 1a; 1c; 4b; 4c.
Tự học hướng dẫn
2
- Bài 19. Thực hành:
Trộn dầu giấm Rau
lách
- Bài 20. Thực hành:
Trộn hỗn hợp Nộm rau
muống
Hai bài
Tích hợp thành một chủ đề
3
Bài 21. Tổ chức bữa ăn
hợp trong gia đình
Cả bài
Khuyến khích học sinh tự
đọc.
4
Bài 22. Quy trình tổ
chức bữa ăn
Mục III. Chế biến món ăn
Không dạy
Mục IV. Bày bàn thu
dọn sau khi ăn
Tự học hướng dẫn
Mục I, II
Tích hợp với bài 23
5
Bài 23. Thực hành:
Xây dựng thực đơn
Cả bài
Tích hợp với bài 22
Đánh giá bài viết
15 6.424
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo