Thông tư 04/2023/TT-BTC thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 04/2023/TT-BTC thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 04/2023/TT-BTC vừa được Bộ tài chính ban hành về thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức.