Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL 2020 sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe

Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL 2020 về sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe.