Biểu 04a-THPT-ĐN: Báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông

Biểu báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông

Biểu 04a-THPT-ĐN: Báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo thống kê giáo dục trung học phổ thông. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin chỉ tiêu giáo dục... Mẫu được ban hành theo Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Biểu 04a-THPT-ĐN
Ban hành theo Thông số 24/2018/TT-BGDĐT
ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Ngày nhận báo cáo:
Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo
BÁO CÁO THỐNG GIÁO DỤC TRUNG
HỌC PHỔ THÔNG
Kỳ đầu năm học
(có đến 30 tháng 9 năm báo cáo)
- Đơn vị báo cáo:
Sở GDĐT tỉnh………..
- Đơn vị nhận báo cáo:
Bộ Giáo dục Đào tạo
TT
Chỉ tiêu
Đơn vị
tính
số
Tổng số
thục
A
B
C
1
3
1
Trường
trường
01
1.1.
Trường trung học phổ thông
trường
02
Chia ra theo vùng:
- Trung du, đồng bằng, thành phố
trường
03
+ Trường từ 28 lớp trở lên
trường
04
+ Trường từ 18 lớp đến 27 lớp
trường
05
+ Trường từ 17 lớp trở xuống
trường
06
- Miền núi, vùng sâu, hải đảo
trường
07
+ Trường từ 19 lớp trở lên
trường
08
+ Trường từ 10 lớp đến 18 lớp
trường
09
+ Trường từ 9 lớp trở xuống
trường
10
Trong đó:
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
trường
11
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
trường
12
- Trường trung học phổ thông chuyên
trường
13
- Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh
trường
14
- Trường chuyên biệt dành cho người khuyết
tật
trường
15
- Trường dưới 20 học sinh khuyết tật học
hòa nhập
trường
16
- Trường từ 20 học sinh khuyết tật trở lên
học hòa nhập
trường
17
- Trường sử dụng máy tính cho dạy học
trường
18
- Trường khai thác Internet cho dạy học
trường
19
- Trường điện (điện lưới)
trường
20
- Trường nguồn nước sạch
trường
21
- Trường công trình vệ sinh
trường
22
- Trường chương trình giáo dục vệ sinh
đôi tay
trường
23
- Trường chương trình giáo dục bản về
giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại;
cung cấp kiến thức về HIV.
trường
24
- Trường sở hạ tầng, tài liệu học tập,
môi trường học tập phù hợp tiếp cận với
học sinh khuyết tật
trường
25
- Trường bộ phận làm công tác vấn học
đường
trường
26
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Trường kế hoạch giáo dục phòng, chống
thiên tai ứng phó biến đổi khí hậu
trường
27
1.2.
Trường trung học sở trung học phổ
thông
trường
28
Chia ra theo vùng:
- Trung du, đồng bằng, thành phố
trường
29
+ Trường từ 28 lớp trở lên
trường
30
+ Trường từ 18 lớp đến 27 lớp
trường
31
+ Trường từ 17 lớp trở xuống
trường
32
- Miền núi, vùng sâu, hải đảo
trường
33
+ Trường từ 19 lớp trở lên
trường
34
+ Trường từ 10 lớp đến 18 lớp
trường
35
+ Trường từ 9 lớp trở xuống
trường
36
Trong đó:
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
trường
37
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
trường
38
- Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện
trường
39
- Trường dưới 20 học sinh khuyết tật học
hòa nhập
trường
40
- Trường từ 20 học sinh khuyết tật trở lên
học hòa nhập
trường
41
- Trường sử dụng máy tính cho dạy học
trường
42
Đánh giá bài viết
1 21
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo