Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Giáo dục thể chất THCS

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Giáo dục thể chất THCS là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THPT.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS môn Giáo dục thể chất

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PH H CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH ETEP
TÀI LIỆU HƯỚNG DN
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PH THÔNG CT CÁN
(Bi dưng trc tiếp)
MÔ ĐUN 2
S DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HC VÀ GIÁO DC
PHÁT TRIN PHM CHẤT,NG LC HC SINH TRUNG HC CƠ SỞ
MÔN GIÁO DC TH CHT
Thành ph H Chí Minh - năm 2020
B<)
GIAO
Dl}C VA
DAO
T
40
TRVONG DAI HOC
SV
PRAM
THANH
PH6
H6
cHi MINH
CHVdNG
TRiNH ETEP
TAl
LIEU
HUONG
DAN
.
BOI
DUONG
GIAo
vrE:
N
PHO
THO
NG
coT
cAN
(B6i du5ng tf\l'c tiSp)
MO
DUN 2
SU
DUNG
PHUONG
PHAP
DAY
HOC
VA
GIAO
DUC
PHAT
TRIEN
. . . .
PIIAM
CHAT,
NANG
LT/C
HQC
SINH
TRUNG
HQC
CO
SO
MON
GIAo
nvc
THE
cHAT
Da
i dien Ban bien so
an
. . .
Chu bien
PGS. TS.
Ph~m
Thj
L~
H~ng
Thanh
phB
Hfi
Chi
Minh
-
nam
2020
Đánh giá bài viết
7 11.767

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo