Đề xuất giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân.

Dự kiến: Tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất cho một số đối tượng trong năm 2023?

Đề xuất giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023

Tiền thuê đất trong năm 2023 có được giảm 30% nữa không?

Theo Dự thảo Quyết định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành có quy định như sau:

Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

2. Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại khoản 1 Điều này được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

Theo đó, dự kiến trong năm 2023, tiền thuê đất, thuê mặt nước sẽ tiếp tục được giảm 30% nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, Quyết định 01/2023/QĐ-TTg cũng đã quyết định giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Những đối tượng nào dự kiến sẽ được giảm tiền thuê đất trong năm 2023?

Tại Điều 2 Dự thảo Quyết định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 có quy định:

Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm (sau đây gọi là người thuê đất, thuê mặt nước).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, những đối tượng dự kiến sẽ được giảm tiền thuê đất trong năm 2023 bao gồm:

- Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm.

Không thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định thì có được giảm tiền thuê đất trong năm 2023?

Tại khoản 2 Điều 2 Dự thảo Quyết định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 có quy định:

Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, việc giảm tiền tiền thuê đất trong năm 2023 sẽ áp dụng cho cả người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 81
0 Bình luận
Sắp xếp theo