Mẫu văn bản đề nghị quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

Mẫu văn bản đề nghị quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động là gì? Mẫu văn bản đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động là gì?

Mẫu văn bản đề nghị quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc đề nghị quyết định lại cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị... Mẫu được ban hành theo Nghị định 82/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu văn bản đề nghị quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

TÊN CƠ SỞ PHÁ DỠ
TÀU BIỂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………

……, ngày tháng năm 20…

ĐỀ NGHỊ
Quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam.

1. Thông tin về cơ sở phá dỡ tàu biển

a) Tên cơ sở phá dỡ tàu biển: ......................................................................................

b) Địa chỉ: ...................................................................................................................

c) Số điện thoại liên hệ: ...............................................................................................

d) Người đại diện theo pháp luật: .................................................................................

đ) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………………. do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày …….. tháng ……. năm ……….

e) Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động số ……………………………………. do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày ……. tháng ….. năm ……….

2. Lý do đề nghị quyết định lại

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Văn bản kèm theo

a) Văn bản liên quan đến nội dung thay đổi (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định hồ sơ, trình Bộ Giao thông vận tải cấp lại quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động./.

ĐẠI DIỆN
CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu văn bản đề nghị quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

Mẫu văn bản đề nghị quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
0 Bình luận
Sắp xếp theo