Mẫu thống kê tổng số biên chế Nhà nước giao cho các hội

Mẫu thống kê tổng số biên chế Nhà nước giao cho các hội là gì? Mẫu thống kê tổng số biên chế gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thống kê tổng số biên chế Nhà nước giao cho các hội là gì?

Mẫu thống kê tổng số biên chế Nhà nước giao cho các hội là mẫu bảng thống kê được lập ra để ghi chép về việc thống kê tổng số biên chế Nhà nước giao cho các hội. Mẫu nêu rõ nội dung thống kê, thông tin tổng số biên chế... Mẫu được ban hành theo Quyết định 458/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.

2. Mẫu thống kê tổng số biên chế Nhà nước giao cho các hội

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

THỐNG KÊ TỔNG SỐ BIÊN CHẾ NHÀ NƯỚC GIAO CHO CÁC HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 458/QĐ-BNV ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Đơn vị tính: người

STT

TÊN HỘI

ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI

TỔNG SỐ BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO

1

2

3

TỔNG SỐ HỘI:…………………………

TỔNG SỐ BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO:…………


NGƯỜI LẬP
BẢNG THỐNG KÊ
(Chữ ký)
Họ và tên

……….., ngày … tháng … năm 20...
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
(Chữ ký, đóng dấu)
Họ và tên

Mẫu thống kê tổng số biên chế Nhà nước giao cho các hội

Mẫu thống kê tổng số biên chế Nhà nước giao cho các hội

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
0 Bình luận
Sắp xếp theo