Mẫu thống kê chi phí KCB ngoại trú các nhóm đối tượng theo tuyến chuyên môn kỹ thuật

Mẫu thống kê chi phí KCB ngoại trú các nhóm đối tượng theo tuyến chuyên môn kỹ thuật là gì? Mẫu thống kê chi phí gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thống kê chi phí KCB ngoại trú các nhóm đối tượng theo tuyến chuyên môn kỹ thuật là gì?

Mẫu thống kê chi phí KCB ngoại trú các nhóm đối tượng theo tuyến chuyên môn kỹ thuật là mẫu bảng thống kê được lập ra để thống kê về chi phí khám chữa bệnh ngoại trú các nhóm đối tượng theo tuyến chuyên môn kỹ thuật. Mẫu nêu rõ thông tin chi phí khám chữa bệnh... Mẫu được ban hành theo Quyết định 160/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Mẫu thống kê chi phí KCB ngoại trú các nhóm đối tượng theo tuyến chuyên môn kỹ thuật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH……..

Mẫu số 14a/BHYT

THỐNG KÊ CHI PHÍ KCB NGOẠI TRÚ CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG THEO TUYẾN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT
Quý … Năm…..

Đơn vị: 1000 đồng

Mã số

Tuyến CMKT

CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT TẠI CƠ SỞ Y TẾ

Số lượt

Xét nghiệm

CĐHA TDCN

Thuốc, Dịch

Máu

TT-PT

Vật tư y tế

DVKT Cao

Thuốc K, thải ghép

Công khám

Vận chuyển

Đúng tuyến

Trái tuyến

A

B

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(1)

A. Tuyến TW

(2)

Nhóm 1

(3)

Nhóm 2

(4)

Nhóm 3

(5)

Nhóm 4

(6)

Nhóm 5

(7)

Nhóm 6

(8)

B. Tuyến tỉnh

(9)

Nhóm 1

(10)

Nhóm 2

(11)

Nhóm 3

(12)

Nhóm 4

(13)

Nhóm 5

(14)

Nhóm 6

(15)

C. Tuyến huyện

(16)

Nhóm 1

(17)

Nhóm 2

(18)

Nhóm 3

(19)

Nhóm 4

(20)

Nhóm 5

(21)

Nhóm 6

(22)

D. Tuyến xã

(23)

Nhóm 1

(24)

Nhóm 2

(25)

Nhóm 3

(26)

Nhóm 4

(27)

Nhóm 5

(28)

Nhóm 6

(29)

Tổng cộng


Lập biểu
(ký, họ tên)


Trưởng phòng Giám định BHYT
(ký, họ tên)


Trưởng phòng KHTC
(ký, họ tên)

…, ngày … tháng ... năm …
Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu thống kê chi phí KCB ngoại trú các nhóm đối tượng theo tuyến chuyên môn kỹ thuật

Mẫu thống kê chi phí KCB ngoại trú các nhóm đối tượng theo tuyến chuyên môn kỹ thuật

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 17
0 Bình luận
Sắp xếp theo