Mẫu thông báo ý kiến công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ

Mẫu thông báo về ý kiến công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ

Mẫu thông báo ý kiến công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc ý kiến công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Thông báo ý kiến công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP....
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………………

………, ngày……tháng……năm ….….

THÔNG BÁO
Ý kiến về việc công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ

Kính gửi:

(Tên doanh nghiệp)
Địa chỉ: (Địa chỉ trụ sở chính)
Mã số: (Mã số doanh nghiệp/Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Phòng Đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại: ...................... Fax:

Email: ............................. Website:

Sau khi xem xét Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ đã nhận ngày …… tháng …… năm ………..của Ông/Bà là người đại diện theo pháp luật của Quý Công ty, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty được biết.1

Nơi nhận:
- Như trên;
- …………….;
- Lưu: .....

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

1 Lưu ý:

- Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định tại Điều 26 Luật Đầu tư năm 2014 trước khi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua cổ phần.

- Doanh nghiệp, cổ đông góp vốn tại doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp có cổ đông góp vốn thuộc vốn nhà nước

Mẫu thông báo ý kiến công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ

Mẫu thông báo ý kiến công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 13
0 Bình luận
Sắp xếp theo