Mẫu phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Mẫu phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin là gì? Mẫu phiếu tiếp nhận yêu cầu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin là gì?

Mẫu phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin là mẫu phiếu đươc lập ra để tiếp nhận về việc yêu cầu cung cấp thông tin. Mẫu nêu rõ nội dung tiếp nhận, thông tin yêu cầu...

2. Mẫu phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

TÊN CƠ QUAN
ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./……

…….., ngày tháng năm …..

PHIẾU TIẾP NHẬN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN2

Tên cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin: ............................................................

Tiếp nhận Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của Ông/Bà3: ............................................

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu ...............................................................

cấp ngày ……../……/………. tại ......................................................................................

Nơi cư trú: ...............................................................…....................................................

Số điện thoại: ……………………….. Fax: ………..………......….. Email: .......................

Yêu cầu cung cấp văn bản/hồ sơ/tài liệu: ........................................................................

Hình thức cung cấp thông tin: .........................................................................................

Văn bản kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin gồm4:

1 ......................................................................................................................................

2 ......................................................................................................................................

3 ......................................................................................................................................

Vào Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu, Quyển số:.../năm …

Số thứ tự ….

NGƯỜI TIẾP NHẬN PHIẾU
(K và ghi rõ họ tên)

___________________

1 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn vị đầu mối.

2 Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin được lập thành 2 bản; một bản lưu tại cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin; một bản giao cho cá nhân, tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin.

3 Tên của người đại diện trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

4 Là những văn bản kèm theo trong trường hợp cung cấp thông tin có điều kiện.

Mẫu phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Mẫu phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 17
0 Bình luận
Sắp xếp theo