Mẫu danh sách đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho người Việt Nam

Mẫu danh sách đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho người Việt Nam là gì? Mẫu danh sách gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho người Việt Nam là gì?

Mẫu danh sách đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho người Việt Nam là mẫu bản danh sách được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy ra vào cảng quốc tế Cam Ranh. Mẫu nêu rõ thông tin người được cấp giấy, thông tin phương tiện...

2. Mẫu danh sách đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho người Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH
Đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho người Việt Nam

(Kèm theo văn bản số...../.... ngày..../..../.... của……….)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Số CMND hoặc CCCD hoặc HC

Nơi cấp, Ngày cấp

Chức vụ, Nghề nghiệp

Quê quán, Trú quán

Phương tiện ra, vào

Biển kiểm soát

Ghi chú

BAN BẢO VỆ AN NINH/PHÒNG CHÍNH TRỊ BỘ TƯ LỆNH VÙNG 4 HẢI QUÂN

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu danh sách đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho người Việt Nam

Mẫu danh sách đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho người Việt Nam

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 22