Mẫu đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực

Mẫu đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực là gì? Mẫu đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực là gì?

Mẫu đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực là mẫu đơn được lập ra để đăn ký về việc ngừng sử dụng hóa đơn xác thực. Mẫu nêu rõ lý do ngừng sử dụng...

2. Mẫu đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐĂNG KÝ
Ngừng sử dụng hóa đơn xác thực

Kính gửi: Cơ quan thuế…………………….

Tên doanh nghiệp:.......................................................................................................

Mã số thuế:..................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ………………………… Email:...................................................

Doanh nghiệp chúng tôi đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực, cụ thể như sau:

Các loại hóa đơn xác thực đăng ký ngừng sử dụng:

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Phần mềm sử dụng để lập HĐ

Hóa đơn GTGT

AA/14E

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung đăng ký nêu trên./.

..., ngày ... tháng ... năm 201...
TÊN DOANH NGHIỆP hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký điện tử)

Mẫu đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực

Mẫu đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 26
0 Bình luận
Sắp xếp theo