Mẫu báo cáo hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm

Mẫu báo cáo hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm là gì? Mẫu báo cáo hoạt độn đại lý bảo hiểm gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm là gì?

Mẫu báo cáo hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 37/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước.

2. Mẫu báo cáo hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../…..

……, ngày …. tháng …. năm ….

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

(Quý .../Năm ...)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên doanh nghiệp bảo hiểm ký hợp đồng đại lý

Tổng doanh thu phí bảo hiểm trong kỳ

Hoa hồng nhận được từ doanh nghiệp bảo hiểm trong kỳ

Các khoản thanh toán khác nhận được từ doanh nghiệp bảo hiểm trong kỳ

Các khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm và các khoản thanh toán khác theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm trong kỳ

1

2

….

Tổng

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.


Người lập biểu
(Ký tên)


Kế toán trưởng
(Ký tên)

….., ngày…tháng…năm…
Người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm

Mẫu báo cáo hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 20
0 Bình luận
Sắp xếp theo