Mẫu bảng kê tính phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán

Mẫu bảng kê tính phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán là gì? Mẫu bảng kê tính phí rút tiền gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

1. Định nghĩa mẫu bảng kê tính phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán là gì?

Mẫu bảng kê tính phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về mức tính phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán. Mẫu nêu rõ nội dung bảng kê... Mẫu được ban hành theo Thông tư 27/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước.

2. Mẫu bảng kê tính phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán

BẢNG KÊ TÍNH PHÍ RÚT TIỀN MẶT QUA TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-NHNN ngày /2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Tên đơn vị: Sở Giao dịch/Chi nhánh NHNN

Tên khách hàng (tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài):

Số liệu: Tháng……….năm ………….

Số tài khoản:

Tên tài khoản:

Đơn vị: đồng

STT

Ngày

Số chứng từ ghi nhận

Tài khoản có

Số tiền rút
(triệu đồng)

Số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về NHNN
(triệu đồng)

Chênh lệch
(1) - (2)

Số tiền phí
(triệu đồng)

Tổng cộng

(1)

(2)

(3)

(4)

Số tiền phí rút tiền mặt trong tháng .... năm....là: ...(bằng chữ)……………….

…., ngày….tháng….năm…..

LẬP BẢNG
(Ký và ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ)

KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn cách lập bảng kê và tổng hợp số liệu:

- Đơn vị lập Bảng kê: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Việc thực hiện đối soát theo thỏa thuận giữa Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Diễn giải:

(1) là Tổng số tiền mặt bằng đồng Việt Nam mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rút qua tài khoản thanh toán tại đơn vị NHNN nơi mở tài khoản trong tháng.

(2) là Tổng số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nộp về đơn vị NHNN nơi mở tài khoản trong tháng theo quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Công thức tính

+ Nếu (3) ≤ 0 thì (4) = 0

+ Nếu (3) > 0 thì (4) = (3) x 0,005%

Mẫu bảng kê tính phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán

Mẫu bảng kê tính phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 29
0 Bình luận
Sắp xếp theo