Mẫu bản lược khai hàng hóa

Mẫu bản lược khai hàng hóa là gì? Mẫu bản lược khai hàng hóa gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bản lược khai hàng hóa là gì?

Mẫu bản lược khai hàng hóa là mẫu bản lược khai được lập ra để ghi chép về việc lược khai hàng hóa. Mẫu nêu rõ nội dung lược khai, thông tin hàng hóa... Mẫu được ban hành theo Thông tư 56/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu bản lược khai hàng hóa

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
-------

Mẫu số HQ 05-BLKHH

Số: ……………..

BẢN LƯỢC KHAI HÀNG HÓA

STT

Số vận đơn

Họ tên, địa chỉ, số CMND (nếu có)

Tên hàng

Mã số hàng hóa (nếu có)

Xuất xứ

Số kiện

Trị giá nguyên tệ

Đơn giá nguyên tệ

Trị giá (VND)

Ghi chú

Người gửi

Người nhận

Xác nhận kết quả kiểm tra:

………. ngày .... tháng .... năm 20....
CÔNG CHỨC HẢI QUAN
(Ký, đóng dấu công chức)

….ngày… tháng…. năm 20…
CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu bản lược khai hàng hóa

Mẫu bản lược khai hàng hóa

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 37
0 Bình luận
Sắp xếp theo